Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Oppheving av eldre reguleringsplaner i Røros kommune

Oppheving av eldre reguleringsplaner i Røros kommune
– et skritt på veien til et mer oppdatert plangrunnlag.

Det har i det siste vært rettet fokus mot at eksisterende planverk i Røros kommune fører til unødvendig lang saksbehandlingstid ved at det er behov for flere dispensasjoner for forholdsvis enkle tiltak. Dette er en lite ønskelig utvikling som skaper betydelig merarbeid i saksbehandlingen. For å løse dette er det i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel gjort en gjennomgang og vurdering av alle eksisterende reguleringsplaner for å se om det er planer som bør oppheves for å få et mer oppdatert plangrunnlag og gi en enklere saksbehandling.

En stor andel av reguleringsplanene vår ble utarbeidet på 70- og 80- tallet, dette gjelder særlig for hyttefelt og eldre boligområder. Nøyaktigheten i disse planene er svært varierende, alt fra håndtegnede kart hvor hyttetomter er skissert i et gitt antall med punkter i kartet til mer moderne utarbeidelse hvor også bygg er tegnet inn i kartene. Alle kommunens reguleringsplaner er nå digitalisert etter dagens lovverk. Dette betyr at de tidligere skissene har fått sine juridiske linjer tegnet inn i digitale kart og nøyaktigheten er blitt svært mye bedre. De gamle kartene var i utgangspunktet ikke nøyaktige nok for en slik digitalisering og utbyggingen er i mange tilfeller fulgt opp i intensjon, men ikke detaljert etter linjene i kartene. Dette har ført til at vi har en stor andel reguleringsplaner hvor kart og terreng ikke stemmer overens. Et av flere eksempler på dette kan være hvor en vei inn til et hyttefelt ikke er bygget der den er tegnet i plankart, tiltak på veien vil da være i strid med plankartet og kreve dispensasjonsbehandling.

Årsaken til at det ikke er bygget i tråd med eldre planer er i hovedsak at man i dag har tekniske hjelpemidler som gjør at man være mer detaljert i bla utstikking av tomter og veier og har andre forutsetninger for å følge reguleringsplanene detaljert. I tillegg er det i dag andre krav til å følge en reguleringsplan til det fulle enn det det var tidligere ettersom selve loven har blitt revidert.

Kommunen har i alt 121 gjeldende reguleringsplaner (utenom områder som ligger innenfor kommunedelplan sentrum og kommunedelplan Vauldalen). Alle disse er gjennomgått for å se på følgende:

Planer som foreslås opphevet oppfyller en eller flere av følgende kriterier:
– Har planen egne bestemmelser?
– Angir planen grad av utnyttelse?
– Er området bygget ut i tråd med planen?
– Er planen uthullet gjennom dispensasjoner?

Vi finner 58 planer som ikke oppfyller kriteriene over. Dette er planer som nå foreslås opphevet. For oppheving av planer gjelder samme regler som for utarbeidelse av planer, dvs at det skal varsles oppstart av arbeidet og berørte parter skal ha mulighet til å gi sin uttalelse til arbeidet (plan- og bygningsloven § 12-14). Alle som står oppført som eier av eiendom innenfor et planområde hvor planen nå foreslås opphevet vil bli varslet med brev.

For områder hvor reguleringsplanen oppheves vil det være kommuneplanens arealdel som blir gjeldende. Kommunen arbeider med en revisjon av kommuneplanens arealdel og prosessene vil samkjøres. Vi har som mål at det for den enkelte eier av en bebygget eiendom vil bli større forutsigbarhet og forenkling av saksbehandlingen for tiltak som er i tråd med kommuneplanens arealdel. For mer utfyllende informasjon og illustrasjoner kan man lese Utvalg for plansaker sin behandling av saken 13.6.2019 sak 23/19. Her ligger også en vurdering av hver enkelt reguleringsplan/bebyggelsesplan. Prosessene som går er store og tidkrevende og tidspunkt for sluttvedtak vil avhenge av dialog med flere parter. Vi håper å få til gode prosesser og vurderinger slik at resultatet blir en forbedring av dagens situasjon med et mer oppdatert plangrunnlag og mer tydelige rammer for plan- og byggesaksbehandlingen.

Følgende linker kan være nyttige i saken:
Revisjon av kommuneplanens arealdel 2019
Skjema for vurdering av reguleringsplaner
Behandling i planutvalget 13.6.19

 

X