Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2020–2023

Bilde av rådmann Kjersti Forbord Jensås i Røros kommune

Raerieålman raeriestimmie jaepiebudsjedtese jïh Ekonomijesoejkesjasse 2020-2023 / Rådmannens forslag til årsbudsjett og Økonomiplan 2020–2023

Daelie tjïelten åejvieladtjeraerie budsjedtem jïh ekonomijesoejkesjem 2020-2023 byögkeles govlehtæmman bïejeme. Mierie juktie raeriestimmiejgujmie båetedh govlehtæmman lea duarsta goeven 5.b. åvtelen tsåahka 15.00. Raerieh govlehtæmman seedtesåvva diekie postmottak@roros.kommune.no.

Nå er budsjett og økonomiplan 2020–2023 lagt ut på offentlig høring av formannskapet. Fristen for å komme med innspill til høring er torsdag 5. desember før klokken 15.00. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no

Her kan du lese budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internett Explorer). Budsjettdokumentene finnes også i papirform på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Legges fram i ny form

Årsbudsjett og økonomiplan 2020–2023 legges denne gangen fram i helt ny form, ved at vi presenterer det på nett i budsjett- og analyseverktøyet Framsikt. Dette gjør vi for å bidra til bedre tilgjengelighet og innsyn for innbyggerne våre, og for samfunnsaktører for øvrig.

Budsjett i balanse, men med lite handlingsrom

Rådmannen legger fram et meget stramt budsjett. Det er imidlertid positivt at budsjettet fortsatt inneholder avsetning til disposisjonsfondet på 6 millioner kroner, noe som er en klar politisk føring for å bygge opp en sunn driftsøkonomi på sikt. Budsjettprosessen har vist at virksomhetene nå er på et nivå hvor det ikke kan reduseres ytterligere med utgangspunkt i dagens struktur og aktivitetsomfang. Dette er et resultat av flere år med store driftsreduksjoner på grunn av omfattende omstilling. Vi ser at det er vanskelig å finne nye innsparingstiltak selv om virksomhetene har arbeidet svært godt både innenfor egen virksomhet og på tvers av virksomhetene i tett samarbeid med rådmannen og rådmannens stab.

Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer som må løses. Fagfolkene har store ambisjoner for utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester. Dessverre er mange av disse ambisjonene høyere enn et realistisk budsjett tillater i denne omgang.

I økonomiplanen er det beregnet svak inntektsøkning i årene fremover. Dette kommer blant annet av regjeringens krav til effektivisering i kommunene, og at kommunene i området generelt har hatt en svak inntektsutvikling i de siste årene. En befolkning i liten vekst med færre barn gir kommunen lavere rammetilskudd. Samtidig stilles det stadig strengere krav om effektivisering av kommunene fra regjeringen gjennom reduksjoner av bevilgningene i statsbudsjettet.

Om økonomiplanen

Økonomiplan 2020–2023 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte areal- og temaplaner, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig omsetning på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det likevel viktig å fokusere på at kommunen både i dag og i fremtiden skal levere mange og gode tjenester til alle som bor i kommunen eller besøker oss.

Rådmannen legger vekt på det gode arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

Framsikt forenkler budsjettprosessen, og økonomiplanen blir mer tilgjengelig for innbyggerne

Dette er første året vi bruker verktøyet Framsikt for å lage budsjett og økonomiplan. Den nye måten å jobbe på har stilt administrasjonen overfor en annerledes budsjettprosess, og er et godt eksempel på å ta i bruk nye digitale arbeidsprosesser. Dette skal bidra til forbedring, forenkling og fornyelse. En annen fordel med Framsikt er at det blir enklere å sette mål, planverk og økonomi i sammenheng.

Vi skal være en åpen kommune, og da må kommunale planer og dokumenter være tilgjengelig for innbyggere og andre aktører. Vi har på langt nær utnyttet mulighetene som ligger i Framsikt. Det skal vi arbeide videre med i 2020 og årene fremover.

X