Blog

Bilde av de små verdehusene i Sleggveien fra oversiden

PRESSEMELDING FRA SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT

Hva er gjort?
Reviderte retningslinjer for taksering av eiendommer i Røros kommune ble behandlet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt (SNE) i møte den 23. mai d.å. – SAK 8/19.
I den reviderte utgaven av retningslinjene, er det gjort endringer i bl.a. soneinndelinger, sonefaktorer og for konsesjonsbelagte eiendommer i landbruket. Det er også gjort endringer for ubebygde bolig- og fritidstomter.
Når det gjelder garasjer som er en del av bruksarealet til bolig og/eller fritidsbolig, er dette noe SNE vil gå grundigere igjennom i løpet av høsten. Dette for å vurdere om disse garasjene skal takseres separat, og ikke som en del av boligen/fritidsboligen.

Når vil endringene gjelde fra?
Endringene som SNE nå har vedtatt, vil gjelde fra 01.01.2019. Hjemmelshavere som blir berørt av endringene, vil få tilsendt nye skattesedler. De nye skattesedlene vil bli utsendt fortløpende fra og med uke 26.

Klagemulighet
For de av dere som nå mottar nye skattesedler, vil det være 6 ukers klagefrist på de nye takstene. Klagefristen begynner å løpe fra den datoen taksvedtaket ble mottatt.
Det er viktig å merke seg at om du klagde på taksten du fikk i februar i år, vil du måtte klage på nytt nå – hvis du fortsatt mener det er grunnlag for det. Dette gjelder KUN for de av dere som nå mottar nye takster.
For de andre, vil klagebehandlingen gå som normalt, men dette vil ta noe tid.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Leder Stein Egil Selboe

TILLEGGSINFORMASJON FRA RØROS KOMMUNE

Fakturering
I løpet av uke 26 vil det bli sendt ut en separat faktura for eiendomsskatt. Det vil da bli fakturert eiendomsskatt for perioden 1. januar – 30. juni 2019. A konto-beløp som ble fakturert tidligere i år, vil trekkes fra på denne fakturaen.
Fra og med 3. termin 2019, vil eiendomsskatt og andre kommunale gebyr komme på felles faktura som tidligere.

Mer informasjon om eiendomsskatt finnes på www.roros.kommune.no
Vi du snakke med oss om eiendomsskatt, ta kontakt med vårt servicetorg på telefon
72 41 94 00.

Røros kommune, 24. juni 2019
Rådmann Kjersti Forbord Jensås

X