Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2022–2025

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sitter ved bordet i peisestua på Rådhuset

Årsbudsjett og økonomiplan 2022–2025 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 11. november.

Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november.

Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer).

Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det er vanskelig å navigere i nettløsninger? Da kan du få en utskrift av budsjettforslaget på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Et svært krevende budsjett

Kommunedirektøren legger fram et av de mest krevende budsjettene i de siste årene. Røros kommune står overfor svært vanskelige økonomiske disponeringer i et langsiktig perspektiv, noe som har vært tydelig kommunisert i både tidligere budsjett og økonomiplaner, års- og tertialrapporter. Ny kommunelov setter større krav til nettopp langsiktighet i økonomiplanleggingen, ut over en økonomiplanperiode. Befolkningssammensetningen er et sentralt stikkord i denne sammenhengen.

Økte behov – lite handlingsrom

Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer og oppgaver som må løses. Fagfolkene våre har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester. Samtidig gjør det dette utfordringsbildet enda mer komplisert fordi det forutsetter økte økonomiske ressurser.

Budsjettprosessen har vist at virksomhetene nå er ved et veiskille hvor det ikke kan reduseres ytterligere med utgangspunkt i dagens struktur og stadig nye behov hos, og rettigheter til innbyggere og brukere. Dette er et resultat av flere år med store driftsreduksjoner på grunn av omfattende omstilling. Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer og oppgaver som må løses. Fagfolkene våre har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester. Samtidig gjør det dette utfordringsbildet enda mer komplisert fordi det forutsetter økte økonomiske ressurser.

Prioriteringer

Kommunedirektøren har i forslag til budsjett og økonomiplan forsøkt å skjerme Røros skole og Institusjonsbaserte tjenester for de mest omfattende kuttene. Det ligger også inne finansiering av innføring av Helseplattformen. Helseplattformen er et av de største og viktigste organisasjonsprosjektene vi skal gjennomføre. Målet med prosjektet er både å sikre innbyggerne gode tjenester og sikker håndtering av helsedata via «én innbygger – én journal».

Om budsjett og økonomiplanen

Budsjett- og økonomiplan 2022–2025 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling, har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte areal- og temaplaner, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig brutto omsetning på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det likevel viktig å ha fokus på at kommunen både i dag og i fremtiden skal levere mange og gode tjenester til alle som bor i kommunen eller besøker oss.

Kommunedirektøren vil rose det omfattende og mangfoldige arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

 

Røros, 4 november 2021

 

Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektør

 

PS!

Økonomiplandokumentet inneholder mye viktig og nyttig informasjon om kommunen, tjenestene våre, endringer vi ser i samfunnet vårt og planene som legges for å tilpasse seg disse endringene. Det kan noen ganger være litt tungt å lese mange tall, tabeller og tekst. Vi har derfor lagt inn noen små, kulturelle avbrekk i web-versjonen av dokumentet. Rundt om i teksten er det lenket til noen youtube-videoer som ikke har noen annen funksjon enn å gi en liten pause i lesingen. De to første som innen kommunestyret skal behandle budsjettet fredag den 26 november sender epost til økonomisjefen på roger.mikkelsen@roros.kommune.no og forteller hvor i dokumentet de har funnet minst fire av disse videoene vinner hvert sitt gavekort på to billetter på Røros kino. God lesing og leting!

X