Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Barnehageopptak og status på ledige plasser

Jente – Kopi (2

Røros kommune har per definisjon full barnehagedekning, men dessverre ikke plass til alle. Det vil si at alle barn med rett til plass i barnehage har barnehageplass, men flere uten rett må vente til neste hovedopptak. Det er en kjent problematikk som deles med mange kommuner.

Dette er svært beklagelig, da vi vet at det setter mange i en utfordrende situasjon.

Hvem har rett til plass i barnehage

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett på plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden desember – juli, har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Retten til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen som er fastsatt av kommunen.

Opptak til plass i barnehage

Hovedopptak

Søknadsfrist: 1. mars.

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august året etter.

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

Supplerende opptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptak.

Barn på venteliste

Alle småbarnsavdelingene er helt fulle, og det er i hovedsak småbarn som står på søkerlista, til supplerende opptak. Det ble denne uka sendt ut foreløpig avslag til dem som ikke kan tilbys plass nå.

Det finnes noen ledige plasser for storbarn. Det hender at småbarn, som egentlig skal flytte over på storbarnsavdeling etter sommerferien, flytter over i løpet av etterjulsvinteren/våren. Barnehagens oppgave er alltid å ivareta «barnets beste», og slike vurderinger gjøres i dialog og overenstemmelse med foreldrene. Det frigjør i så fall plass på småbarnsavdeling, som vil bli tilbudt barn som står på venteliste. Tildelinger skjer i henhold til opptakskriterier for opptak i kommunale barnehager (vedtektene kan leses på kommunens hjemmeside).

Lovregulering av barnehageplasser

Barnehagedrifta reguleres blant annet gjennom barnehageloven. Den stiller krav i forhold til antall barn per pedagog og et minimumskrav til den generelle bemanningen.

Forskrift om pedagogisk bemanning sier at 1 pedagogisk leder kan ha:

  • Inntil 14 barn når barna er over tre år
  • Inntil 7 barn når barna er under tre år

Barnehagen skal minst ha:

  • 1 ansatt per 3 barn når barna er under tre år
  • 1 ansatt per 6 barn når barna er over tre år

De kommunale barnehagene følger departementets veiledende norm for barns lekeareal inne som er 4 kvm. pr. barn over 3 år, og 5,3 kvm. pr. barn under 3 år.

Alle barnehager er godkjent etter barnehageloven og lov om miljørettet helsevern, for det antall plasser barnehagen har.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du kontakte Inge Aas, virksomhetsleder Røros barnehage.

 

X