Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål, Verdensarv Røros

Ambisiøse målsettinger for forvaltningen av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen

Landskapsbilde med gammel gruvebygning, bakken i forgrunnen er rød etter gruvedrift, med små slagghauger og gammelt materiale og metall etter gruvedrifta. Bak bygningen er en liten innsjø forran en ås med grønne trær, over er himmelen dekket av skyer

Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023 vedtatt i verdensarvrådet

I 2010 ble «Verdensarven bergstaden» utvidet til «Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen», slik at jordbrukslandskapene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen ble innlemmet i verdensarven. Arealet innenfor Circumferensen fikk samtidig status som «buffersone» for verdensarven.

Nå har verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen vedtatt en ny forvaltningsplan for hele området. Forvaltningsplanen erstatter den første forvaltningsplanen fra 2010.

Forvaltningsplan verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023

Vedlikehold og klimaendringer er de største utfordringene

De store utfordringene for å ta vare på verdensarvverdiene er først og fremst knyttet opp til vedlikehold av bygninger og anlegg. Tilgang på gode bygningsmaterialer, nok håndverkere og god forståelse for bygningsvern og langsiktig planlegging er viktig.

De akselererende klimaendringene gjør også at bygninger og anlegg raskere utsettes for råtedannelse, frost- og vannskader og trusler som flom og ras. Det er også en utfordring at tidligere beite- og hagemark gror igjen.

Prioriterte prosjekter og tiltak i ny forvaltningsplan

Planen fastslår at de store prosjektene som er i gang fra før; Uthusprosjektet, istandsetting og vedlikehold av bygninger, tilskudd til aktiv bruk og skjøtsel av hagalandskapet rundt bergstaden m.m., skal videreføres på minst samme nivå som nå.

Av nye tiltak prioriteres blant annet følgende:

  • Det skal utredes hvordan den sørsamiske kulturen kan innlemmes som en del av verdensarven
  • Forprosjektering og finansieringsplan for et nytt administrasjons- og samlingsbygg for Rørosmuseet skal ferdigstilles innen 2022
  • Det skal utredes hvordan smeltehytteområdene på Eidet og Dragåsen i Holtålen og Narjordet med Oddentunet i Os kommune kan få status som verdensarv.
  • Å opprette en stilling som kulturminneforvalter for Circumferenskommunene
  • Hele Circumferensområdet skal innlemmes i tilskuddsordningene for utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene på Vega og i de Vestnorske fjordene.
  • Verdensarvsenterets prosjekt for skilting av verdensarven skal utvikles videre

Gjennomføring av tiltakene er avhengig av både politisk vilje, god administrasjon og økonomiske tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner, fond og private.

Verdensarvkoordinator Torfinn Rohde har god tro på at mange av forslagene blir gjennomført i planperioden.

Kontaktperson

Har du spørsmål kan du ta kontakt med verdensarvkoordinator Torfinn Rohde, på telefon 97 71 36 76 eller sende en e-post til torfinn.rohde@roros.kommune.no.

 

Bilde med innsjø i forgrunnen og en grønn ås med en laue, stengjerner og trær bak, over er himmelen blå

Hagalandskap på nordside av Hittersjøen. Foto: Torfinn Rohde.

Bilde med nysådd jorde foran et stengjerde. Bak gjerdet er det grønne jorder med små tømmerbygninger, skilt av stengjerder. Langs gjerdene vokser det bjørketrær. Grønne åser med snaue fjell bakerst i horisonten, og blå himmel.

Småsetran mot Slagghaugan og byen. Foto: Torfinn Rohde.

Bilde av tømmerrenner uten vann foran en skog med grønne trær rundt en gammel tømmerbu. En dame står mellom trærne forran tømmerbua

Langtjønnbua og tømmerrenna. Foto: Torfinn Rohde

X