Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning

Røros kommune kartlegger jordsmonnet i barnehagene

Røros kommune kartlegger forekomsten av forurenset overflatejord i alle private og kommunale barnehager. Undersøkelsene startet i mai 2019, og skal etter planen være gjennomført innen 31. desember 2019. Målet er at barna skal ha trygge utemiljøer.

 

Bakgrunn

Ved utbygging av Øverhagan Bo -Helse og velferdssenter ble det foretatt en grunnundersøkelse for miljøkartlegging. Det ble da avdekket moderat forurensning av tungmetaller i det øverste jordlaget, og denne grunnen ble derfor byttet ut. Miljøverndepartementet ønsker at alle barnehager i Norge skal undersøkes for miljøgifter. Tiltaket er et positivt løft for hverdagsmiljøet til barna, som skal ha sikre og trygge utemiljø.

 

Et forebyggende og helsefremmende tiltak

Folkehelseinstituttet har utarbeidet kvalitetskriterier for jord i barnehager og på lekeplasser for å kunne avgjøre hvilke konsentrasjoner av miljøgifter i jord på utelekeområder som det – med gode sikkerhetsmarginer – vil være trygt for barn å bli eksponert for. Det er viktig å understreke at hvis det påvises konsentrasjoner av forurensning over kvalitetskriteriene, ikke vil være en akutt forgiftningsfare – selv for barn som spiser jord.

Røros kommune kjenner ikke til at forurensning i barnehagejord har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn. Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkninger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare. Eksponering for forurensninger i jord foregår i all hovedsak ved kontakt med overflatejord. Begrensning av forurensingsnivåene i overflatejorden er derfor hensiktsmessig som et generelt forebyggende og helsefremmende tiltak.

 

Hvordan skal undersøkelsene gjøres?

  • Det vil bli tatt prøver av overflatejord i alle kommunale og private barnehager i kommunen.
  • Undersøkelsene vil bli utført av eksterne konsulenter.
  • Konsulentene tar minst 10 jordprøver fra hver barnehage
  • Prøvetakingen helst utenom arbeidstid.

 

Hvor fins forurenset jord?

Forurenset grunn fins vanligvis på steder der det har vært industri, verksted, avfallsplass, branntomt eller tidligere byggetomt. Stoffene kan ha spredd seg til nabotomter og arealer som ligger nedstrøms. Forurensning i grunnen kan også stamme fra masser som er tilført og brukt til arrondering, oppfylling eller utfylling.

 

Hva om man finner forurenset jord?

  • Barnehagene vil bli informert om resultatene av undersøkelsene så snart disse foreligger og om eventuelle tiltak som må gjennomføres.
  • Dersom man finner for høye verdier av miljøgifter, skal nødvendige tiltak settes inn, for eksempel å skifte ut forurenset overflatejord og sand eller dekke til med fiberduk og ren jord.
  • I barnehager der det er nødvendig, skal opprydning være gjennomført innen 2020.

 

Kontaktperson i Røros kommune 

Har du spørsmål kan du kontakte Dag Øien ved teknisk etat, virksomhetsleder barnehagene Inge Aas, eller kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Ytterligere informasjon legges fortløpende ut på hjemmesiden til Røros kommune. I tillegg finnes det generell informasjon om prosjektet for opprydding av forurenset overflatejord i barnehager på nettsidene til Miljødirektoratet.

X