Daily Archives: 28. november 2019

Denne uka har vi deltatt på brukerforumet til Framsikt – vårt nye budsjett- og analyseverktøyet. Både gleden og overraskelsen var stor da vi var en av fire som ble nominert til innovasjonsprisen! Det er første året Røros kommunen tar i bruk Framsikt. Juryen har sett etter bruk av ny funksjonalitet utviklet i 2019, klimabudsjett, grafiske […]

Klikk her for å lese videre

Raerieålman raeriestimmie jaepiebudsjedtese jïh Ekonomijesoejkesjasse 2020-2023 / Rådmannens forslag til årsbudsjett og Økonomiplan 2020–2023 Daelie tjïelten åejvieladtjeraerie budsjedtem jïh ekonomijesoejkesjem 2020-2023 byögkeles govlehtæmman bïejeme. Mierie juktie raeriestimmiejgujmie båetedh govlehtæmman lea duarsta goeven 5.b. åvtelen tsåahka 15.00. Raerieh govlehtæmman seedtesåvva diekie postmottak@roros.kommune.no. Nå er budsjett og økonomiplan 2020–2023 lagt ut på offentlig høring av formannskapet. Fristen for å […]

Klikk her for å lese videre

X