Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Tilleggsvarsel til oppstart av detaljregulering av Skarpsno

Varselet gjelder vurdering av fortau langs Dalsveien i planområdet.

Dette er en tilleggsvarsling til reguleringsplanarbeid for Skarpsno (planid 20200017). Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet 13.10.2020. Tilleggsvarselet gjelder at det nå skal sees på mulighet for å tilrettelegge for fortau langs Dalsveien innenfor planområdet. Fortau vil vurderes lagt inn i planen langs sørsiden av Dalsveien.

Planforslaget vil også ta stilling til evt fortetting av utbygget område. Dette lå ikke inne i opprinnelige varsel om oppstart.
Planområdet ligger øst for Røros sentrum og Falunveien. For kart se her.

Planområdet er tidligere regulert i plan 19880001. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Opprinnelig varsel om oppstart ligger vedlagt her for utfyllende informasjon om planarbeidet. Har du merknader eller synspunkter til nytt arealformål sendes dette til:

postmottak@roros.kommune.no eller Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 Røros

Naboer og berørte varsles direkte. Alle tidligere innspill blir tatt med videre i planarbeidet og du behøver ikke sende inn dette på nytt.

Frist for innspill er 26.9.2023.

X