Næring

Næring

Røros har et aktivt og variert næringsliv med lange tradisjoner knyttet til næring innenfor blant annet industri, matproduksjon, reiseliv og handel.

SIST OPPDATERT: 31.05. 2017 - 12:21

Næring i Røros kommune

Røros kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen.

Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen. Næringsutvikling er et av tre satsningsområder i økonomiplan 2018-2020 for Røros kommune.

Variert næringsliv med sterke fagmiljøer

Innen næringslivet på Røros finner du høyteknologiske industribedrifter og et godt utvalg av tjenesteleverandører innen handel og reiseliv, tradisjonshåndverk, bygg og anlegg. Lokalmatproduksjonen står sterkt med et godt fagmiljø.

Verdiskaping – merkevaren Røros

I kommuneplanenes samfunnsdel 2016-2028 ble verdiskaping løftet frem som ett av fire satsningsområder i Røros kommune.

Rørosnavnet forbindes gjerne med god kvalitet – enten det er i forhold til håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man i felleskap har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet, og er i dag et av de viktigste konkurransefortrinnene Røros har. Vekst og utvikling i Rørossamfunnet må skje på en måte som forsterker og ikke svekker dette omdømmet.

Røros kommune reviderer næringsplanen

Komite for kultur og samfunnsutvikling har igangsatt arbeid med revidering av kommunens næringsplan

Næringsplanen for Røros kommune skal revideres, og organiseringen av kommunens næringsarbeid evalueres. Saken er lagt til Komite for kultur og samfunnsutvikling, og Røros kommune har engasjert Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage til å være prosessleder.

Les mer om arbeidet i pressemeldingen

Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv

Kompetanseløft lokalmat og reiseliv er et 5-årig utviklingsprosjekt for kompetanseheving og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv i kommunene Røros og Holtålen. Les mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektleder for Kompetanseløft Lokalmat-Reiseliv er Rørosregionen næringshage, hvor Bård Aas Sundmoen er ansvarlig. Styringsgruppa består av Jan Håvard Refsethås (leder), Olve Morken, Hans Vintervold, Kjersti Forbord Jensås og Odd Arne Bratland.

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Ordfører
Hans Vintervold
Tlf: 72 41 94 20 / 482 76 054
E-post: hans.vintervold@roros.kommune.no

Regional næringssjef
Bjørn Frydenborg
Tlf: 901 05 597
E-post: bjorn.frydenborg@roros.kommune.no

FØRSTELINJETJENESTE LANDBRUK
Landbruksforvaltningen Røros, Os og Holtålen

FØRSTELINJETJENESTE ØVRIG NÆRING
Rørosregionen Næringshage
Ol-kanelesaveien 2
E-post: post@roroshagen.no
Tlf: 936 67 540

X