Informasjon om koronavaksinen

Informasjon om koronavaksinen

Her finner du informasjon om vaksine mot covid-19 (koronaviruset) i Røros kommune. Du får svar på hvem som kan få vaksinen, hva du må gjøre og hvordan vaksineringen blir organisert. Du får også svar på vanlige spørsmål om selve vaksinen og lenker til nyttig informasjon.

Daesnie bïevnesh gaavnh vaksijnen bïjre koronavijrusen (covid-19) vööste Rørosen tjïeltesne. Datne vaestiedassh åadtjoeh gïeh maehtieh vaksijnem åadtjodh, maam tjoerh darjodh jïh guktie vaksijnebïejeme öörnesåvva. Datne aaj vaestiedassh åadtjoeh sïejhme gyhtjelasside vaksijnen bïjre jïh svaalhtesh nuhteligs bïevnesidie.

SIST OPPDATERT: 15.01. 2021 - 09:20

Vaksinering på Røros

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, tar vi kontakt med deg. Du får en sms der vi spør om du ønsker å ta vaksinen.

Vaksinen er frivillig å ta. Derfor må du gi beskjed hvis du ønsker å takke ja til tilbudet. Vaksinen er gratis for alle innbyggere i Norge.

Du kan ta vaksinen i den kommunen du bor. Er du folkeregistrert i en annen kommune, men bor fast på Røros over lengre tid, kan du ta vaksinen her.

Hvem kan få vaksinen på Røros nå?

Alle innbyggere fra 65 år og eldre kan nå takke ja til å få vaksinen. Det gjelder også alle som fyller 65 år i 2021.

Slik takker du ja til vaksinen

 • Logg inn på helsenorge.no, klikk på Kontakt legekontoret. Her kan du sende melding til oss.
 • Hvis du ikke kan bruke internett kan du ringe koronatelefonen på 72 41 94 80 – tastevalg 1.

Du får time for å ta vaksinen på sms eller brev

Når du har takket ja, blir du satt opp på liste for vaksinering. Du får melding fra oss når det er din tur, med dato og klokkeslett når du skal møte opp. Du må være forberedt på å komme på en til fire dagers varsel.

Når du skal ta vaksinen

Hvis du er syk, kan du ikke møte til time. Bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste, tungpust eller tap av smaks- eller luktesans. Du må ringe legekontoret og få ny time. Dette gjelder også deg som er i isolasjon eller karantene.

Ta med vaksinasjonskort og egenerklæring

Du må fylle ut og levere vaksinasjonskort og egenerklæring. Det er fint om du fyller ut og tar med deg begge disse til timen. Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut disse, kan du fylle dem ut når du kommer til gymbygget. Her kan du skrive ut vaksinasjonskortet og skjema for egenerklæring

Hvor skal jeg møte?

 • Vaksineringen skjer i gymbygget på Røros.
 • Du skal komme på det klokkeslettet og den dagen du har fått time.

Hva skjer på vaksinasjonsdagen?

 • Det er viktig at du følger smittevernreglene som gjelder i lokalet når du er der.
 • Når du har fått vaksinen må du sitte og vente i 15–20 minutter før du forlater lokalet.
 • Før du går får du en ny time for å få dose nummer 2 av vaksinen. Den vil være 21 dager etter første dose.
Hvilken vaksine får du i Røros?

På Røros har vi fått vaksinen pfizer/BioNTech, Comirnaty:

Denne må du ha to doser av, med 21 dagers mellomrom. Du får time for å ta den andre dosen, før du forlater vaksinasjonslokalet første gang.

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager.

Om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet

Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Les mer om:

Hvem kan få vaksinen – prioritering

Det er de som trenger vaksinen mest som får den først. Det er myndighetene som fastsetter de anbefalte gruppene og når de kan få vaksinen.

I Røros kommune følger vi myndighetenes prioritering. Den kan endre seg underveis. Slik er prioriteringen i hovedtrekk per i dag:

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. personer i alderen 65 år og eldre, inkludert alle som fyller 65 år i 2021
 3. personer i alderen 18–64 år som har en eller flere av sykdommer
 4. personer i alderen 45–64 år, uten tilleggssykdommer

Gravide og barn skal foreløpig ikke ha vaksinen.

X