Saemien healsoedåehkie

Saemien healsoedåehkie

Saemien healsoedåehkie Rørosesne edtja datnem goh saemien årroje, viehkiehtidh guktie seammavyörtegs dïenesjh åadtjoeh.

SIST OPPDATERT: 20.01. 2023 - 12:25
[easy-social-share]

Åadtjoeh healsoeviehkiem barkijijstie saemien maahtojne

Saaht magkeres healsoeviehkiem datne daarpesjh, maahta ryöktesth skïemtjesåjhterinie saemien healsoedåehkesne gaskesadtedh. Skïemtjesåjhtere datnem viehkehte reaktoe healsoebarkijh gaavnedh mej sjïere maahtoe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre – dåakterejarngesne, skiemtjehïejmine, hïejmedïenesjisnie, healsoestasjovnesne maanide jïh noeride jïh psykiske healsoen jïh geeruvevoeten goevtesisnie.

Datne maahtah gaskesadtedh: 

  • skïemtjesåjhterinie Rørosen tjïeltesne: tellefovne 47 69 52 09
  • skïemtjesåjhterinie St. Olavs Hospitalesne: tellefovne  47 69 52 47

Rørosen dåakterejarngesne saemien dåaktere lea stïeresne 4 aejkieh jaepien 2021/2022.

Faalenasse båarasåbpojde

  • Mijjieh healsoeeevtjije gaavnedimmiem öörnebe saemien båarasåbpojde fïerhten asken.
  • Mijjieh aaj saemien beapmoem jurjiehtibie skiemtjehïejmesne jïh hïejmedïenesjisnie
Saemien helasoedåehkien bïjre

Saemien healsoedåehkie lea ektiedahkoeprosjekte gaskem Rørosen tjïelte, St, Olavs hospital jïh Åarjelsaemien healsoeviermie. Mijjieh akte faagi dåaresth dåehkie healsoebarkijigujmie mej maahtoe saemien gïelen, kultuvren jïh healsoen bïjre.

Healsoedåehkie barkijh åtna Rørosen tjïeltesne, SANKS:sne jïh St. Olavs hospitalesne jïh dåehkesne dovne dåaktere, skïemtjesåjhterh, psykiatrijen skïemtjesåjhterh, jurjiehtæjja, jieledeaavoetjåadtjoehtæjja , healsoefaagebarkije. Edtjebe dovne klinihkeles dïenesjh sjugniedidh, viehkine årrodh bïevnesh beagkoehtidh tjïeltide jïh healsoegïehtelimmide, jïh gaskesem tseegkedh tjïeltigujmie jïh sïjtigujmie. Mijjen aaj akte laavenjostoe åarjelsaemien hearrine Åarjelsaemien Åålmegisnie.

Prosjekten visjovne lea saemien årrojh edtjieh faalenassem utnedh hijven healsoeviehkien jïh seammavyörtegs healsoedïenesji bïjre, juktie naemhtie saemien seabradahken båetijem aejkiem hoksedh. Healsoeviehkie edtja jïjtse gïelesne vadtasovvedh jïh saemien kultuvren mietie, mïsse saemien skïemtjijh dovne reaktam utnieh jïh daarpesjieh. Daate edtja saemien seabradahkese psykiske jïh fysiske tryjjem vedtedh, jïh nænnoes saemien seabradahkem hijven healsojne hoksedh.

Healsoedåehkie aaj maahtoelutnjeminie jïh bïevnesebeagkoehtimmine jeatjah tjïeltide jïh healsoegïehtelimmide saemien skïemtjijigujmie barka.

Prosjekte saemien healsoedåehkie vaasa skïereden 2022 raajan.

Lohkh vielie saemien healsoedåehkien bïjre

Lohkh saemien healsoedåehkien prosjektebuerkiestimmiem (PDF)

Saemien healsoedåehkien prosjekteåvtehke lea Anne Lajla Westerfjell Kalstad:

Bildet av bryst og hals på en person med hvit legefrakk, rød genser med grønne border i halsen, og et stetoskop rundt halsen

Gaskesadtemebïevnesh

Måanta–bearjadahke ts. 8.00–15.30:
47 69 52 09 – skïemtjesåjhterinie Rørosen tjïeltesnesykepleier
47 69 52 47 – skïemtjesåjhterinie St. Olavs Hospitalesne

E-påaste:
samiskhelseteam@roros.kommune.no

Sosiale medier:
Samisk helseteam på facebook
@samiskhelseteam på instagram

Kurs og utdanning

E-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»
Et kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgsyrker, som gir grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Andre kan også ha nytte av kurset. Les mer om e-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»

X