Saemien healsoedåehkie

Saemien healsoedåehkie

Saemien healsoedåehkie Rørosesne edtja datnem goh saemien årroje, viehkiehtidh guktie seammavyörtegs dïenesjh åadtjoeh.

SIST OPPDATERT: 08.12. 2023 - 16:48
[easy-social-share]

Skïereden 30. biejjien 2023 prosjeekte saemien healsoedåehkie orriji. Daelie ij naanh gaskesadteme-almetje saemien skïemtjijidie tjïeltesne jallh St. Olavs Hospital:sne. Faalenasse båarasåbpojde jåarhka goh aarebi. Tjåanghkosne båarasåbpojde mijjieh ektine tryjjedeminie jïh beapmoeh byöpmedeminie. Prosjeektesne mijjieh aaj beapmoeh jurjiehtibie skïemtjehïejmesne jïh hïejmedïenesjisnie.

Faalenasse båarasåbpojde

  • Mijjieh healsoeeevtjije gaavnedimmiem öörnebe saemien båarasåbpojde fïerhten asken.
  • Mijjieh aaj saemien beapmoem jurjiehtibie skiemtjehïejmesne jïh hïejmedïenesjisnie
Saemien helasoedåehkien bïjre

Saemien healsoedåehkie lea ektiedahkoeprosjekte gaskem Rørosen tjïelte, St, Olavs hospital jïh Åarjelsaemien healsoeviermie. Mijjieh akte faagi dåaresth dåehkie healsoebarkijigujmie mej maahtoe saemien gïelen, kultuvren jïh healsoen bïjre.

Healsoedåehkie barkijh åtna Rørosen tjïeltesne, SANKS:sne jïh St. Olavs hospitalesne jïh dåehkesne dovne dåaktere, skïemtjesåjhterh, psykiatrijen skïemtjesåjhterh, jurjiehtæjja, jieledeaavoetjåadtjoehtæjja , healsoefaagebarkije. Edtjebe dovne klinihkeles dïenesjh sjugniedidh, viehkine årrodh bïevnesh beagkoehtidh tjïeltide jïh healsoegïehtelimmide, jïh gaskesem tseegkedh tjïeltigujmie jïh sïjtigujmie. Mijjen aaj akte laavenjostoe åarjelsaemien hearrine Åarjelsaemien Åålmegisnie.

Prosjekten visjovne lea saemien årrojh edtjieh faalenassem utnedh hijven healsoeviehkien jïh seammavyörtegs healsoedïenesji bïjre, juktie naemhtie saemien seabradahken båetijem aejkiem hoksedh. Healsoeviehkie edtja jïjtse gïelesne vadtasovvedh jïh saemien kultuvren mietie, mïsse saemien skïemtjijh dovne reaktam utnieh jïh daarpesjieh. Daate edtja saemien seabradahkese psykiske jïh fysiske tryjjem vedtedh, jïh nænnoes saemien seabradahkem hijven healsojne hoksedh.

Healsoedåehkie aaj maahtoelutnjeminie jïh bïevnesebeagkoehtimmine jeatjah tjïeltide jïh healsoegïehtelimmide saemien skïemtjijigujmie barka.

Prosjekte saemien healsoedåehkie vaasa skïereden 2022 raajan.

Lohkh vielie saemien healsoedåehkien bïjre

Lohkh saemien healsoedåehkien prosjektebuerkiestimmiem (PDF)

Bildet av bryst og hals på en person med hvit legefrakk, rød genser med grønne border i halsen, og et stetoskop rundt halsen

Kurs og utdanning

E-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»
Et kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgsyrker, som gir grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Andre kan også ha nytte av kurset. Les mer om e-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»

X