Formannskap

Formannskap

Her finner du informasjon om formannskap i Røros kommune. Formannskap består av 7 faste medlemmer som er valgt av kommunestyret.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:37

Formannskap

Formannskapet er lovpålagt og er Røros kommunes øverste politiske organ mellom kommunestyremøtene. Formannskap velges for 4 år blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet er også kommunens planutvalg, valgutvalg og adminsitrasjonsutvalg. I adminsitrasjonsutvalg deltar i tillegg to representanter for de ansatte.

Ordføreren leder møtene i formannskapet, og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Formannskapets arbeids- og ansvarsområde

Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. kommunelovens § 5-6 og alkoholloven.

Formannskapet har delegert myndighet til å treffe vedtak knyttet til hastesaker, kommunalt næringsfond og landbrukssaker.

Formannskapet skal etter kommuneloven sørge for en helhetlig økonomisk styring og overordnet planlegging og avgi innstilling i økonomiplan og årsbudsjett, jfr. vedtatt økonomireglement, og vesentlig endring i disse.

Formannskapets medlemmer / varamedlemmer

RØROS FORMANNSKAP

Faste medlemmer
AP
Isak V. Busch (ordfører)
Hilde Fjorden
Liv Hanne Tønset – gruppeleder

SP
Guri Heggem
Kristoffer Tamnes – gruppeleder

SV
Christian Elgaaen – gruppeleder

H
Rob Veldhuis – gruppeleder

Varamedlemmer
AP
Henrik Grønn
Oskar Tørres Lindstad
Stein Egil Selboe
Sadmira Buljubasic

SP/V
Stein Petter Haugen
Sigrid Meli Simensen
Per Arne Gjelsvik
Tove Iren Gløtheim Ryttervold

SV
Hanne Hauge
Hilde Marie Danielsen
Marianne, Moseng, Breigutu

H
Kjell Magnus Krog
Anette Trønnes

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører Isak Veierud Busch
Tlf: 72 41 94 20
Mobil: 482 76 054
E-post: isak.busch@roros.kommune.no

Servicetorget

Postadresse
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Tlf:
72 41 94 00

Åpningstider
10.00-14.00

X