Formannskap

Formannskap

Her finner du informasjon om formannskap i Røros kommune. Formannskap består av 7 faste medlemmer som er valgt av kommunestyret.

SIST OPPDATERT: 25.10. 2018 - 16:38

Formannskap

Formannskapet er lovpålagt og er Røros kommunes øverste politiske organ mellom kommunestyremøtene. Formannskap velges for 4 år blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet er også kommunens planutvalg, valgnemd og adminsitrasjonsutvalg. I adminsitrasjonsutvalg deltar i tillegg to representanter for de ansatte.

Ordføreren leder møtene i formannskapet, og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Formannskapets arbeids- og ansvarsområde

Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. kommunelovens § 8 og alkoholloven.

Formannskapet har delegert myndighet til å treffe vedtak knyttet til hastesaker, kommunalt næringsfond og landbrukssaker.

Formannskapet skal etter kommuneloven sørge for en helhetlig økonomisk styring og overordnet planlegging og avgi innstilling i økonomiplan og årsbudsjett, jfr. vedtatt økonomireglement, og vesentlig endring i disse.

Formannskapets medlemmer / varamedlemmer

Formannskap, medlemmer

AP/SV/RL
Medlemmer
Hans Vintervold, Ordfører
Bjørn Einar Salvesen, varaordfører
Isak Veierud Busch
Anne Grethe Beck Andersen
Reidun Roland

H
Medlemmer
Kari Reiten

SP/V
Medlemmer
Guri Heggem

Formannskap, varamedlemmer

AP/SV/RL
Varamedlemmer
Jens Ivar Tronshart
Inga Ryen Evavold
Hilde Fjorden
Marianne Moseng Breigutu
Rune Kurås
Christian Elgaaen

H
Varamedlemmer
Endre Sandbakken

SP/V
Varamedlemmer

Rune Johnsen
Rune Krogh
Gard Erik Sandbakken

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører Hans Vintervold
Tlf: 72 41 94 20
Mobil: 482 76 054
E-post: hans.vintervold@roros.kommune.no

Servicetorget

Postadresse
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Tlf:
72 41 94 00

Åpningstider
08.00-15.00

X