Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

I tillegg til å tilby tjenester fra vugge til grav, skal kommunen ha en tydelig rolle som samfunnsaktør. Det betyr at vi jobber aktivt med ikke bare å utvikle tjenestene, men også samfunnet kommunen er en del av. Vi arbeider etter mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028. Den har to gjennomgående tema; folkehelse og verdensarv, og to satsningsområder; verdiskaping og bokvalitet.

I Røros jobber vi derfor mye med utviklingsoppgaver innenfor disse områdene og spesielt innen teknologi, miljø, helse, kultur og verdensarv. Vi samarbeider med sterke fagmiljøer, både offentlige og private, i forskjellige prosjekter. Måten vi løste de kommunale oppgavene på for fem år siden er ikke nødvendigvis riktig måte å gjøre ting på i dag. Det er derfor viktig alltid å være i endring og utvikling.

På denne siden får du en oversikt over de mest sentrale prosjektene og samarbeidene som pågår til en hver tid.

SIST OPPDATERT: 20.12. 2022 - 13:12
[easy-social-share]

Utvikling og forvaltning

Her finner du en oversikt over kommunale og regionale prosjekter vi arbeider med nå – inkludert utvikling og forvaltning som pågår over tid.

Helseplattformen

Helseplattformen er et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Nå innfører vi denne løsningen i Røros kommune.

Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi faser ut fire journalsystemer som erstattes av Helseplattformen.

Les om Helseplattformen i Røros kommune

Framtidas trygghet og omsorg

Nå pågår fire store omstillings- og utviklingsarbeider i Røros kommune:

 • ny omsorgsstruktur
 • beredskaps og responssenter
 • innføring av nye velferdsteknologiske løsninger
 • framtidas helsetjeneste på Røros og nytt helsebygg

Les om Framtidas trygghet og omsorg

Folkehelse på Røros

Folkehelsen handler om livene vi lever. I klasserom og klatrestativer. På arbeidsplasser og idrettsplasser. Rundt middagsbordet og i blandakoret. Folkehelsen skapes i hele samfunnet.

Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Les om Folkehelse på Røros

Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Saemien healsoedåehkie/samisk helseteam er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Målet er å skape både kliniske tjenester, bidra til informasjonsformidling til kommuner og helseforetak, samt etablere kontakt mot kommuner og reinbeitedistrikt. Prosjektets visjon er at samisk befolkning skal ha tilgang på god helsehjelp og likeverdig helsetjenester, for slik å bidra til sikre det samiske samfunnets fremtid.

Helseteamet er tverrfaglig og består av helsepersonell med kompetanse på samisk språk, kultur og helse.

Les om Samisk helseteam i Røros og helsetjenestene vi tilbyr

Besøk Samisk helseteams prosjektside 

Den gode Rørosbarnehagen

Vi skal bygge to nye barnehager på Røros. Barnehagene skal være tilrettelagt for:

 • barnekullene i årene som kommer
 • å opprettholde og utvikle sørsamisk språk og kultur
 • å ivareta barn med spesielle behov

Les om Den gode Rørosbarnehagen

ABSOLUTT – utviklingsprogram for barnehage, skole og oppvekst

Vi deltar i utviklingsprogrammet ABSOLUTT, som skal gi kommuner og fylkeskommuner økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Les om ABSOLUTT

Samisk forvaltningsområde

Røros kommune ble samisk forvaltningskommune i 2018, og har et særlig ansvar for å utvikle samisk språk, kultur og levesett.

For å bli en så god forvaltningskommune som mulig må ulike tiltak innføres gradvis. Det vil ta noen år før alle kommunens virksomheter er i henhold til kravene for en forvaltningskommune på alle områder.

Utviklingsplan for Røros kommune som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur er vårt styringsverktøy. Planen skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør for å bevare og utvikle samisk språk- og kultur i kommunen.

Les hvordan vi forvalter samisk språk og kultur

Verdensarven – forvaltning og utvikling

Som innbyggere lever vi både med, i og av verdensarven. Forvaltning og utvikling av verdensarvverdiene er et kontinuerlig arbeid. Sentralt i dette er;

 • å verne om og kjenne til – forvaltning og formidling
 • å leve av og leve med – næringsutvikling og øvrig samfunnsaktivitet

Les om forvaltning og utvikling av verdensarven

Uthusprosjektet

Uthusprosjektet er i dag et av de viktigste redskapene vi har for ivaretagelse av verdensarvverdiene innenfor verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen. Den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen i Røros bergstad er en viktig grunn for at Røros ble innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv i 1980.

Uthusprosjektet har to hovedmålsettinger:

 • Istandsetting av uthus og andre konstruksjoner tilknyttet verdensarvverdiene.
 • Utvikling av og opplæring i tradisjonelt håndverk.

Besøk Uthusprosjektets hjemmeside

Miljø og bærekraft i Rossen tjïelte / Røros kommune

Røros skal være et godt sted å bo, og et sted det er lett å ta miljøvennlige valg. I 2020 ble vi sertifisert med totalt 23 miljøfyrtårn i hele kommuneorganisasjonen.

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre miljøproblemer er de største utfordringene verden står overfor i dag. Det er derfor viktig med god kunnskap om hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i vår region.

Et viktig verktøy for å vårt klima- og miljøarbeidet er klima- og miljøplanen. Den beskriver hvilke tiltak og handlinger kommunen skal arbeide med, for å nå målene for en mer klima- og miljøvennlig kommune.

Les om kommunens klima- og miljøarbeid

Stedsutvikling og arealplanlegging

Stedsutvikling handler om å forme gode og trygge bosteder, gi forutsigbare rammer for næringsutvikling, og å skape attraktive og levende tettsteder. Stedsutvikling er summen av alt vi driver med av små og store prosjekter som har innvirkning på hvordan du som innbygger oppfatter omgivelsene dine. Veier som er trygge å ferdes på, boligområder man kan trives og føle seg trygg i, gode oppvekstområder, steder man kan drive med interessene sine, sosiale treffpunkt der venner kan møtes. Alt dette trenger tilrettelegging, og det er dette som er stedsutvikling.

Du kan følge med på pågående prosjekter her:

Stedsutvikling og arealplanlegging i Røros kommune

Utbedring av fv. 30 fra Støren til Røros

Fylkestinget og kommunene på streksningen har vedtatt at en mulig utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros, delvis skal finansieres av bompenger. Målet med prosjektet er å øke sikkerhet og framkommelighet for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter innen for tilgjengelige rammer.

Les om Bomvegprosjekt fv. 30 Støren–Røros

Her finner du kost/nytte-analysen om utbedring av fv. 30

Green Flyway

Green Flyway er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige der hovedmålet er å etablere en internasjonal testarena for el-fly, droner og autonome luftfartøy i luftrommet mellom Røros og Østersund. Testarenaer som dette bidrar blant annet til å:

 • gjøre det mulig å teste teknologi, som ellers ikke ville ha blitt testet, og bidra til innovasjon
 • teste, prøve ut og kommersialisere teknologier og piloter
 • bidra til kommersialisering av nye versjoner og løsninger for etablert næringsliv

Røros Lufthavn har en sentral rolle i prosjektet med Røros kommune er prosjekteier på norsk side. Østersund kommune er prosjekteier på svensk side.

Besøk Green Flyways internasjonale prosjektside

Besøk prosjektets nettside hos Rørosregionen Næringshage

Regionalt samarbeid

Her finner du en oversikt over regionalt samarbeid som Rossen tjïelte / Røros kommune deltar i.

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

Besøk Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Verdensarvrådet

Verdensarvrådet skal arbeide for at verdensarvverdiene blir ivaretatt i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen.

Medlemmer i verdensarvrådet er;

Ordførerne i Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal kommuner
politisk oppnevnte representanter for Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og politisk oppnevnt representant for Sametinget.

Besøk Verdensarvrådet

Saemien Raerie / Samisk råd Trøndelag

Samisk Råd er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Medlemmer er representanter for samiske organisasjoner, politisk ledelse i forvaltningskommunene, statsforvalteren i Trøndelag og observatører fra universitetene NTNU og NORD, språksentrene og tilgrensende fylkeskommuner og kommuner med ansvar for samisk.

Besøk Saemien Raerie / Samisk råd

Destinasjon Røros

Destinasjon Røros et felles destinasjonsselskap for kommunene Holtålen, Røros, Os og Tolga, Tynset og Alvdal med hovedkontor på Røros. Destinasjon Røros strekker seg fra Nord-Østerdalen i Hedmark til sør i Sør-Trøndelag og omfatter hele UNESCOs verdensarv Røros og Circumferensen.

Besøk Destinasjon Røros

Nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer

Røros kommune er representert i nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, nasjonalparkstyret for Forollhogna og verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Nasjonalparkstyrene:

Nasjonalparkene:

Fjellnettverket

Fjellnettverket er et politisk nettverk. Nettverket skal være en pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier i fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel i fjellområdene i Norge.

Varaordfører Christian Elgaaen er styremedlem i Fjellnettverket.

Besøk Fjellnettverket

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger. Mål et er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Leder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen er Isak Veierud Busch.

Besøk Jernbaneforum

Besøk Jernbaneforum Midt-Norge

Flyplassalliansen

Flyplassalliansen er en politisk interesseorganisasjon for kommuner med flyplass. Målet er å bidra til å sikre et godt rutetilbud over hele landet, med den nødvendige forutsigbarhet og langsiktighet. Alliansen skal være et naturlig kontaktpunkt i planleggingen av ruter, og en viktig høringsinstans mellom distriktsnorge, regjeringen, flyselskapene og Avinor.

Flyplassalliansen kom i stand i 2018, etter et initiativ fra Røros kommune. Alliansen består av vertskommunene for flyplasser i Norge.

Ei lita jente i lilla kjole ser i kameraet og smiler og blunker

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med oss på:

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X