Samisk språk og kultur

Samisk språk og kultur

Røros har vært samisk forvaltningskommune siden 1. juli 2018. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med å likestille samisk språk, og hva vi gjør for å utvikle samisk språk, kultur og levesett.

SIST OPPDATERT: 12.09. 2023 - 09:22

Et levende men utrydningstruet språk

Rossen tjïelte / Røros kommune ligger i rørossamisk område og er et kjent samisk knutepunkt og møteplass. Sørsamisk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge. På UNESCOs liste er sørsamisk klassifisert som et alvorlig truet språk.

Som del av samisk forvaltningsområde er vårt hovedmål å styrke og videreutvikle samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv.

Samisk og norsk er likestilte språk

I Røros kommune jobber vi for å bli en to-språklig kommune. Det overordnede langsiktige målet er at samisk språk og kulturforståelse skal likestilles med norsk i all kommunal tjenesteyting og forvaltning. Det innebærer blant annet at innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk aktivt kan bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser.

Samisk språk og kultur skal være synlig

Språket og kulturen skal være synlig og i bruk i alle kommunens virksomheter. For å få til det må vi ha et bredt tilbud knyttet til samisk språk og kultur innenfor alle tjenesteområder. Vi har valgt å starte med tjenestene der vi møter innbygger med sørsamisk som morsmål:

 • Oppvekst: barnehage og skole
 • Kultur og fritid: kulturskole og SFO
 • Helse: Samiske helsetjenester
 • Eldreomsorgen: sykehjem og andre tilbud til eldre

Ulike tiltak må innføres gradvis, og det vil ta noen år før alle kommunens virksomheter oppfyller kravene for en forvaltningskommune på alle områder. Du kan lese mer om kommunens arbeid i Utviklingsplanen for samisk språk og kultur (pdf).

Barn og unge

For å få et levende samisk språk og kultur, må samiske barn lære og bruke språket når de vokser opp. Barnehage og skole er viktige arenaer der samiske barn får utvikle sin samiske identitet og få trygghet og glede knyttet til sin egen kultur og sitt språk.

Svaale er vår samiske barnehageavdeling. Her finner du mer om vårt barnehagetilbud

På Røros skole gir vi samisk opplæring fra første til tiende trinn. Lærerne i samisk gir også samisk opplæring til elever ved oppvekstsentrene på Glåmos og i Brekken. Fra åttende trinn kan elever også velge samisk som språkfag. Alle elever får også tilbud om 3-dagers språk- og kultursamling, tre ganger per skoleår. Her finner du mer om vårt skoletilbud

Saemien gïele-areenah:

 • Gïeletjiehpije er språkinnlæringsmodell som vi benytter i vår sørsamiske barnehageavdeling, Svaale. En «gïeletjiehpije» er en språkstimulator som jobber tett med barna i avdelinga, med aktiviteter som tar utgangspunkt i sørsamisk kultur.
 • Skuvlen mænngan er et språkstimuleringsprosjekt for barneskoleelever på første til fjerde trinn. Tilbudet gis i samme tidsrom som SFO, to timer per uke.
Helse

For å kunne gi helse- og omsorgstjenester av god kvalitet til den samiske befolkning er grunnleggende kunnskap og forståelse for samisk kultur og kjennskap til bruk av samisk språk viktig.

Samisk helseteam / saemien healsoedåehkie er et prosjekt som skal ta i bruk den kompetansen vårt samiske helsepersonell har i samisk språk og kultur. Ved å organisere dem i et eget team, ivaretar vi samisk samfunn og samiske pasienter i et gitt område, integrert i det norske helsevesenet.

Her finner du tilbudet fra Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Eldre

Samiske møteplasser er viktig for at de eldre skal ivareta språket og kulturen sin. Samisk helseteam har en viktig rolle i å legger til rette for ulike tilbud. Blant annet:

 • helsefremmende treff for samiske eldre hver måned
 • samisk mat til eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten

samisk helseteam skal også spre kunnskap om rettighetene til likeverdige helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen som urfolk, og bidra til økt kompetanse blant personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere.

Her finner du tilbudet fra Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Samisk kultur

Den sørsamiske kulturen har lang historie i Rørosregionen. Her har den samiske kulturen en sterk forankring, og den er et levende og variert samfunn. For Røros kommune er det viktig, både i et historisk og i et fremtidsrettet perspektiv, å bidra til at den samiske kulturen får framtredende rolle i samfunnet og muligheten til å utvikle seg videre.

Røros kommune ønsker at alle skal gis mulighet til å høre, se og bruke samisk språk og kultur på alle samfunnsområder. Kommunens virksomhet for kultur og fritid har en sentral rolle for å bidra til at alle skal få mulighet til å oppleve samisk kunst og kultur. Bibliotek, kulturskole og ungdommens hus skal legge til rette for samiske språk- og kulturarenaer og møtesteder.

Vi har også en rekke tilbud, arenaer og faste arrangementer som er viktig for å synliggjøre samisk kultur:

 • Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS)
 • Ung kultur møtes (UKM)
 • Raasten Rastah – en grenseløs samisk festival på Røros
 • Raasten rastah: Filmh
 • Saemien åålmelgebiejjie – samefolkets nasjonaldag
 • Samisk språkuke
 • Artut – kulturfest
Samisk næring

Å opprettholde og videreutvikle samiske næringsformer er en sikring av næringsgrunnlaget for samene, og er en garanti for utvikling av samisk kultur og et levende samisk språk.

Reindrifta, vætna (håndverket), jakt og fiske og sanking av naturen sentrale elementer i den samiske kulturen. Innen Rossen tjïelte / Røros kommune finner vi tre reinbeitedistrikt; Saanti Sïjte, Gåebrien Sïjte og Fæmund sïjte som består ca. 20 sïjteandeler/driftsenheter som inkluderer medlemmer, familie og slekter som er tilknyttet distriktene. Reindriftsnæringen er underlagt Landbruksdepartementet.

Mer om språket og kulturen

De samiske språkene er en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. Grensene til språkene følger ikke riksgrensene. Vi har tre offisielle samiske språk i Norge; sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk, der sørsamisk språk er et alvorlig trua språk.

Rørossamisk område strekker seg fra Meråker i nord til Engerdal i sør og Trollheimen i vest. Rørossamisk, også kjent som härjedalssamisk eller sørlig jämtlandssamisk, er den sørligste av de tre kategoriserte hoveddialektene av sørsamisk. På norsk side blir rørossamisk tradisjonelt snakket i området fra Nord-Østerdalen og Trollheimen i sør til Tydalsområdet i nordøst. På svensk side snakkes dialekten så langt sør som i Idre og Särna.

Samiske stedsnavn i kommunen

Samiske stedsnavn er vesentlig del av den samiske identiteten og kulturarven. For å sikre nødvendig kompetanse på området, ble Saemien Sijjienïmmhmoenehtse/Samisk Stedsnavnsutvalg, oppnevnt av formannskapet i juni 2019. Utvalgets oppgave er å tilråde forslag til samiske stedsnavn ovenfor politisk organ i kommunen.

Rossen tjïelte / Røros kommune

 • Plaassja / Røros (tettsted)
 • Kloemege / Glåmos
 • Praahka / Brekken
En smilende kvinne og tre barn sitter rundt et bål i en lavvo, om vinteren.

Kontaktinformasjon

Sørsamisk forvaltningskoordinator
Ida Marie Bransfjell
Tlf: 98 90 06 04
E-post: ida.bransfjell@roros.kommune.no

Sørsamisk språkkonsulent
Jenny-Krihke Bendiksen
E-post: jenny-krihke.bendiksen@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Marit Trollerud
Tlf: 97 54 13 76
E-post: marit.trollerud@roros.kommune.no

X