Stedsutvikling og arealplanlegging

fotobanner med mann som står foran en industrivev med ullpledd, en gruppe småbarn i vinterklar med en tegning av gammel bygård og vinterfilde fra vei med gamle hus og en mann og gutt med spark

Stedsutvikling og arealplanlegging

Stedsutvikling handler om å forme gode og trygge bosteder, gi forutsigbare rammer for næringsutvikling, og å skape attraktive og levende tettsteder. Stedsutvikling er summen av alt vi driver med av små og store prosjekter som har innvirkning på hvordan du som innbygger oppfatter omgivelsene dine. Veier som er trygge å ferdes på, boligområder man kan trives og føle seg trygg i, gode oppvekstområder, steder man kan drive med interessene sine, sosiale treffpunkt der venner kan møtes. Alt dette trenger tilrettelegging, og det er dette som er stedsutvikling.

Hvordan berører dette meg?

På denne siden presenterer vi planer og prosjekter som på en eller annen måte vil berøre din hverdag. Enten direkte gjennom endringer på din eiendom eller i ditt nabolag, eller indirekte gjennom endringer i det offentlige rom. For å lage så gode planer som mulig, er vi avhengig av din tilbakemelding.

Har du:

 • opplysninger du mener er vesentlig for planarbeidet?
 • tilbakemelding på hvordan planen vil berøre deg?
 • innspill på ting som burde vært gjort annerledes?

Ikke nøl med å fortelle det til oss! Se hvordan du kan kontakte oss, nederst på denne siden.

Aktuelt

Planarbeid, høringer og offentlig ettersyn

Kommunedelplan Røros bergstad

Vi lager nå ny kommunedelplan for Røros sentrum. Gjennom arbeidet skal vi;

 • finne nye områder for boligbebyggelse,
 • gi rammer for fortetting av eksisterende boligområder,
 • og se på muligheten for å transformere sentrums- og industriområder til bolig og næringsområder.

Det er laget et planprogram for arbeidet med kommunedelplanen. Et planprogram kan enklest beskrives som oppskriften på hvordan vi skal lage planen. I dette dokumentet beskriver vi:

 • målsetninger med arbeidet
 • hvilke utfordringer som skal løses
 • hvilke rammebetingelser som foreligger
 • hvilke utredninger og analyser som skal lages
 • medvirkningsopplegget

Planprogrammet skisserer også planprosessen gjennom en fremdriftsplan med milepæler. Milepælslisten kan oppsummeres slik:

 • Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram
 • Arbeid med kunnskapsgrunnlag
 • Konsekvensutredning
 • Arbeid med plankart
 • Arbeid med bestemmelser
 • Arbeid med planbeskrivelse
 • Høring
 • Sluttvedtak

For tiden holder vi på å sluttføre arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, og har begynt å jobbe med plankartet.

Kunnskapsgrunnlag

Det utarbeides et bredt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. Her legges utarbeidede rapporter forløpende. Rapportene vil også følge den politiske behandlingen av saken.

Nærings- og handelsanalyse

Analysen er utarbeidet av Vista analyse AS og Dyvik arkitekter AS på oppdrag fra kommunen. De har benyttet statistiske fakta, empiriske data fra andre områder, et arbeidsverksted med næringslivet og dialog med relevante ressurspersoner i Røros. Gjennom dette har de forsøkt å finne svar på følgende spørsmål:

 • Er næringspotensialet på Røros godt nok utnyttet?
 • Kan næringsarealene utnyttes mer effektivt?
 • Kan man arbeide mer helhetlig og mindre sektorbasert for å oppnå økonomiske synergier?
 • Hva må gjøres dersom forbruket av varer avtar?

Konklusjoner

 • Næringslivet på Røros preges av arealkrevende virksomheter med stort transportbehov.
 • Sentrum bør endre fra tradisjonell butikkdrift til et mer opplevelsesprodukt for besøksindustrien
 • Det bør opprettes et strategisk gårdeiersamarbeid med felles arealpriser
 • Fortetting/transformasjon i Tollef Bredals vei. Området er godt egnet til boligutbygging i form av leiligheter og kontorarbeidsplasser. Området er også egnet til plasskrevende varehandel.
 • Gjøsvika og Havsjøveien bør være rene næringsområder og ikke åpnes for varehandel rettet mot husholdningene
 • Autotomta kan utvikles i tråd med dagens næringsprofil med varer og tjenester rettet mot husholdningene
 • Videreutvikle Øverhagan-området til boliger

 

Bolig og tetthet

Det utarbeides flere utredninger når det gjelder bolig.

Barn og unge

Det er gjort barnetråkk

Plandokumenter og plankart

I planregisteret finner du de dokumentene som hører til planarbeidet:

Her finner du lovbestemte dokumenter som:

 • bestemmelser
 • plankart
 • beskrivelse
 • konsekvensutredning
 • ROS-analyse

Du finner også andre relevante dokumenter som blant annet:

 • kunnskapsgrunnlag
 • saksutredninger
 • temakart

I kommunekartet kan du manøvrere rundt i kommunedelplankartet. Dette er en kartløsning som gir innsyn i kommunekartet. Du kan slå av og på kartlag for å få de opplysningene du er ute etter.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv. Kommuneplanens arealdel for 2019–2029 ble vedtatt 27. mai 2021.

Plandokumenter og plankart

I planregisteret finner du de dokumentene som hører til planarbeidet:

Her finner du lovbestemte dokumenter som:

 • bestemmelser
 • plankart
 • beskrivelse
 • konsekvensutredning
 • ROS-analyse

Du finner også andre relevante dokumenter som:

 • kunnskapsgrunnlag
 • saksutredninger
 • temakart

I kommunekartet kan du manøvrere rundt i kommunedelplankartet. Dette er en kartløsning som gir innsyn i kommunekartet. Du kan slå av og på kartlag for å få de opplysningene du er ute etter.

Arealdelen er del av kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av tre deler:

 • Samfunnsdelen
 • Arealdel
 • Økonomiplan

Har du innspill og tilbakemeldinger, eller vil du vite mer om prosjektene?

Da kan du ta kontakt med:

Kommuneplanlegger – Ingunn Holøymoen

Kommuneplanlegger – Øystein Engan

X