Bo i verdensarven

Bo i verdensarven

På denne siden finner du nyttig informasjon om å bo i verdensarven. Vedlikehold og reparasjon er den beste formen for bygningsvern.

SIST OPPDATERT: 23.11. 2021 - 15:15
[easy-social-share]

Bo i verdensarven

Ved istandsetting ev eldre bygninger er det viktig å ta bevisste valg og dermed planlegge godt. Målsettingen med tiltaket er kanskje klart, men veien dit kan ofte fortone seg som vanskelig. For å få et godt resultat vil det lønne seg å rådføre seg med fagpersoner som har god erfaring fra istandsetting og arbeider på eldre bygninger. Husk at planleggingsfasen er like viktig som den praktiske utføringen!

Nedenfor er det samlet noen sentrale temaer knyttet til istandsetting og vedlikehold av eldre bygninger.

Røros sentrum - verneområde

Store deler av Røros sentrum er regulert til hensynssone med formål bevaring. Området består i dag av flere ulike reguleringsplaner med noe differensierte bestemmelser.

Informasjon til huseier

Innenfor vernesonen i Røros sentrum er det ulike plikter og regler du som huseier må forholde deg til. Røros sentrum har laget en folder som beskriver dette.

Informasjon til huseier

Småsetran - verneområde

På samme måte som i Røros sentrum er det en del regler som huseiere og grunneiere må forholde seg til.

Historien om småsetran – jordbruksområde og setergrend

Småsetran er et jordbruksområde og ei setergrend rett utenfor bergstaden, på østsiden av Slegghaugan. Området ble regulert til bevaring gjennom en statlig reguleringsplan i 1989. Formålet med verneplanen er å bevare landskapets og miljøets særegne karakter og den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen.

Et attraktivt jordbruksområde

Formålet med vernet av Småsetran var å bevare det særegne og verdifulle kulturlandskapet med dyrka jord, lauer og seterbebyggelse. Reguleringsplanen legger til rette for at det kan drives et aktivt jordbruk i Småsetran, noe som er helt nødvendig for at dette verdifulle kulturlandskapet skal kunne bevares for framtida. Det har siden begynnelsen av 1990-tallet vært gjort et stort arbeid for å ta opp igjen driften av dyrka jorda i området. Det har bestått av grøfting, drenering og gjenoppdyrking av gjengrodde arealer. I dag drives jorda i Småsetran av 3 ulike gårdsbruk, hvorav to av dem ligger innenfor verneområdet. Innsatsen som disse gårdbrukerne gjør er avgjørende for at Småsetran skal kunne forvaltes på en god måte for framtida.

Eldre bygninger og anlegg

I Norge har vi over 300 000 bygninger som er oppført før år 1900. Disse bygningene representerer store ressurser økonomisk, kunnskapsmessig og opplevelsesmessig. Vedlikehold og istandsetting av denne bygningsmassen bidrar til å minske avfallsproduksjon og energiforbruk. For at vi skal kunne ta med oss disse bygningene inn i framtida er vi avhengig av kunnskap om hvordan vi skal kunne forvalte dem på best mulig måte. Dette gjelder ikke bare vern, men også kunnskap om energisparing, materialbruk og håndverk.

Energisparing

For å bremse klimaendringene er vi avhengig av å kutte klimagassutslippene innenfor alle samfunnssektorer. Reduksjon av energiforbruk til blant annet oppvarming er en viktig del av dette. Eldre bygninger er i utgangspunktet en viktig ressurs siden belastningen med bygging allerede er tatt. Det er gode muligheter for å energieffektivisere eldre bygninger uten at det går på bekostning av verneverdiene. Her er det samlet noen linker til ulike nettsider hvor det blir gitt råd om eldre bygninger og energisparing.

Praktiske råd om istandsetting og vedlikehold

For å oppnå gode resultater ved istandsetting av eldre bygninger er det viktig å ha tilgang på kunnskap og gode råd om istandsetting, vedlikehold og ikke minst materialbruk. Riksantikvaren har blant annet utarbeidet en serie med informasjonsark med ulike tema knyttet til eldre bygninger og anlegg.

Bygg og Bevar

Nettsiden Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødirektoratet og Byggenæringens Landsforening. Bygg og bevar skal bidra til at eldre bygniger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte.

Bygg og Bevars hjemmeside

Illustrasjonsfoto seminar skadehåndtering

Kontaktinformasjon

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 924 26 897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

X