Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk, Verdensarv Røros

Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 er lagt ut på høring

Bilde av de små verdehusene i Sleggveien fra oversiden

Røros bergstaden jïh Circumferensen reeremesoejkesje 2019-2023 lea govlehtæmman bïejesovveme / Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 er lagt ut på høring.

Røros bergstad jïh Circumferensen Vearteneaerpieraerie lea Røros bergstaden jïh Circumferensen reeremesoejkesjem 2019-2023 govlehtæmman bïejeme. Reeremesoejkesje gamte bijjieguvviem vadta dej ovmessie dajvi jïh aarvoej bijjeli vearteneaerpesne, guktie dej tsiehkie lea daelie, giejstie jïh guktie vearteneaerpie reeresåvva, mah ekonomeles vierhtieh mah åtnasuvvieh juktie vearteneaerpien aarvoeh vaarjelidh jïh evtiedidh jïh mah råajvarimmieh vearteneaerpieraerie sæjhta prioriteradidh soejkesjeboelhken. Soejkesje vihkeles faage- jïh stuvremetjaatsege vearteneaerpiereeremasse dovne voenges, regijovnaale jïh nasjonaale daltesisnie. /

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 på høring. Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven, tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioritere i planperioden. Planen er et viktig fag- og styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

Fristen for å komme med innspill til høring er fredag 4. april 2020. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no

Her kan du lese forvaltningsplanen
Budsjettdokumentet finnes også i papirform på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Tilstandsbeskrivelse og utfordringer

Planen gir en beskrivelse av verdensarvverdienes tilstand per i dag. I all hovedsak er tilstanden god og stabil. Beviste eiere, dyktige håndverkere og gode økonomiske ordninger er viktige årsaker til dette. Faktorer som klimaendringer, endringer i arealbruk, nybygg og infrastrukturbehov representerer utfordringer som kan påvirke verdensarvverdiene negativt. Egnede materialer og nok kvalifiserte håndverkere er også viktige faktorer for å holde verdensarven vedlike.

Muligheter og verdiskaping

For Røros er verdensarven helt avgjørende for store deler av verdiskapingen i lokalsamfunnet. Reiselivet og de store arrangementene er basert på opplevelser i og bruk av Bergstaden og landskapene rundt. Både næringsmiddelindustrien og de andre bedrifter på Røros bruker verdensarven og Rørosnavnet i sin markedsføring.
Håndverkermiljøet, kunnskaps- og formidlingsmiljøet på Rørosmuseet, Kulturminnefondet og andre offentlige institusjoner som jobber med kultur- og naturforvaltning er i seg selv en stor sysselsettingssektor i Rørossamfunnet. Mye av aktiviteten er finansiert med økonomiske midler som tilføres Rørossamfunnet fra stat, fylke og andre finansieringsinstitusjoner.

Tiltak og økonomi

Planen avsluttes med et sett med forslag til tiltak for å vedlikeholde og utvikle verdensarvverdiene i planperioden. Noe av det viktigste er å legge til rette for god rekruttering av håndverkere og sikre tilgang på egnede materialer, f.eks. skifer. Videreutvikling av formidling av verdensarvkunnskap og oppbygging av ny kunnskap om verdensarven er også blant de prioriterte tiltakene.
En gjennomføring av tiltakene i planen, vil medføre et behov for økning av tilskudd til verdensarvforvaltningen, fra dagens nivå på ca. 25 mill/år til ca. 30 mill/år i 2023.

Videre behandling av planen

Etter høringsperioden vil høringsuttalelsene bli behandlet i verdensarvrådet og det endelige plandokumentet oversendt Klima- og miljødepartementet og UNESCOS verdensarvsenter i Paris. Det vil også bli utarbeidet en kortversjon av planen som distribueres til innbyggerne i Circumferensen.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du kontakte verdensarvkoordinator Torfinn Rohde.

X