kommunestyrets medlemmer

Råd og utvalg

Her finner du informasjon om råd og utvalg. Det er kommunestyret som velger råd og utvalg. De fleste råd og utvalg følger valgperioden, men noen har kortere funksjonstid.

SIST OPPDATERT: 12.08. 2019 - 12:44

Råd og utvalg

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene.

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Formannskap

Medlemmene i Formannskapet finner du på egen side. Formannskapets medlemmer

KS - representanter

KS-representanter
AP/SV/RL
Medlem
Hans Vintervold

Varamedlemmer
Bjørn Einar Salvesen
Inga Ryen Evavold
Anne Grethe Beck Andersen

H/SP/V
Medlem
Mona Waldahl Slettum

Varamedlemmer
Ole Jørgen Kjellmark
Guri Heggem
Rune Johnsen

Kontrollutvalget

Informasjon om kontrollutvalget finner du på en egen side. Her finner du både medlemmer og varamedlemmer, samt kontrollutvalgets møtekalender med tilhørende møtedokumenter.

Komite for helse og omsorg

Komite for helse- og omsorg
Medlemmer
Inga Ryen Evavold (AP)
Jens Ivar Tronshart (AP)
Frode Strickert (AP)
Hanne Hauge (SV)
Kari Reiten (H)
Rune Krogh (SP)
Rune Johnsen

Varamedlemmer
Hans Svein Wendelbo
Agnes Kvilvang
Hristina Elven
Kenneth Sandvik
Oda Rønning Midtaune
Ståle Lund
Christoffer Laugen
Gisle Ødegård
Elin Norvik
Per Arne Gjelsvik
Per Albert Sødal
Unni Garnes
Sigrid Meli Simensen

Komite for kultur og samfunnsutvikling

Komite for kultur og samfunnsutvikling
Medlemmer
Christian Elgaaen, leder (SV)
Ivar Dahlen, nestleder (AP)
Arne Drøyvollsmo (AP)
Rune Kurås (RL)
Knut Brathagen(SP)

Varamedlemmer
May Irene Arnevik Løseth
Ståle Lund
Bjørg Todalshaug
Eva Nordfjell
Renè Holm
Ole Aslak Bransfjell
Idar Bransfjell
Marit Ose
Endre Tamnes Sandbakken
Nils Mathias
Bransfjell
Roar Prøsch
Kari Kluge
Kristoffer Tamnes
Jan Kurås

Komite for oppvekst

Komite for oppvekst
Medlemmer
Hilde Fjorden, leder
Eva Nordfjell
Ådne Lillebudal Sandnes
Marianne Moseng Breigutu, nestleder
Endre Sandbakken
Gard Erik Sandbakken

Varamedlemmer
Sisel Engan
Knut Brandstorp
Aud Rugelsjøen Wintervold
Hanne Berit Vie
Kristin Fredheim
Eli Høsøien
Bjørg Todalshaug
Olav Sæther
Anette Trønnes
Silje Sophie Bekkos Dahl
Tove Iren Gløtheim Ryttervold
Nils Petter Aas
Unni Garnes

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av formannskapets medlemmer og 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene;

  • Mari Lien (Fagforbundet)
  • Christoffer Feragen (Utdanningsforbundet)

Varamedlemmer
Susanne Wæraas (Sykepleierforbundet)
Astrid Øren (Delta)

Andre kommunale utvalg

Nedenfor finner du en oversikt over andre kommunale utvalg

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget
Medlemmer
Kjersti Forbord Jensås
Morten Tøndel
Inge Aas
Sindre Mikal Oterhals
Mari Lien
Terje Riseth Larsen
Christopher Feragen
Siw Kokkvoll

Varamedlemmer
Jo Inge Indseth
Nils Graftås
Bente Tellebon
Mary Amundsen
Astrid Øren
Frode Bukkvoll

Ungdomsrådet

Et ungdomsråd et er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdom fremmer ungdoms saker overfor lokalpolitikerne. Et Ungdomsråd skal fremme ungdoms interesser og saker, og jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve. Ungdomsrådet har en stemme – og rett til å bli hørt!
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt i både FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning.

Emilie Løkken, leder. Tlf: 469 07 720.
E-post:  emilierlokken@hotmail.com
Peder Angel Lundquist Langen, nestleder. Tlf: 936 22 123.
E-post: grenngamer4@gmail.com
Mila Delic  Tlf: 986 31 775 E-post: delicmila14@gmail.com
Ella Kristine Gunnes Kverneng Tlf: 454 04 256
E-post: ella.kristine@icloud.com
Sara Martine Ramsfjell Tlf: 406 42 845
E-post: s.ramsfjell@outlook.com

Marte O. Solbakken, klubbmedarbeider UH, følger opp rådet fra Ungdommens Hus Røros.

Politisk fadder/veileder: Isak Busch

Aursunden fjellstyre

Medlemmer
Tove Iren Gløtheim Ryttervold
Per Albert Sødal
Rune Kurås, n.leder
Francis Konow, leder
Nils Morten Jonassen

Personlige varamedlemmer
Inger Brynhildsvold
Ola Sandnes
Nina Liff
Johanne Mølmann
Bjarne Haugen

Eldreråd

Røros Eldreråd
Medlemmer
Julie Brynhildsvold
Lina Homme
Kjell Søndenfor
Randi Odden
Reidun Kjelsberg
Inga Ryen Evavold
Erling Sven Busch

Personlig varamedlemmer
Kari Waldahl Borgos
Bjørn Olsen
Jostein Løkken
Ruth Amundsen
Kåre Knutsen
Inge Gotland
Henrik Grønn

Feragen fjellstyre

Feragen Fjellstyre
Medlemmer
Lars Erik Sundt, leder
Torill Skjervagen Melien
Tor Jan Feragen, n.leder
Rune Johnsen
Mona Fjellheim

Personlige varamedlemmer
Arne Jørgen Melien
Hilde Feragen Håkonsund
Kjell Olav Feragen
Johanne Stensaas
Jon Brækkfjell

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalg
Medlemmer
Hans Vintervold
Bjørn Salvesen
Mona Slettum

Interkommunalt næringsfond

Interkommunalt næringsfond
Medlemmer
Hans Vintervold (Røros kommunes repr.)
Mona W Slettum (Røros kommunes repr.)

Personlig varamedlemmer
Bjørn Salvesen
Guri Heggem

Klagenemnd

Kommunestyret fungerer som klagenemnd

Legatstyre

Legatstyr (Carl Olsen og hustru Fredrikke`s legat)
Medlemmer
Lensmannen
Ordføreren
Soknepresten
Rektor Røros Videregående Skole
Reidun Roland

Røros fjellstyre

Røros fjellstyre
Medlemmer
Jan Leif Furuhaug
Ole Ragnar Langen, leder
Liv Gunrid Valseth, n.leder
Per Arne Gjelsvik
Eva Nordfjell

Personlig varamedlemmer
Jon Ivar Telebond
Tom Johansen
Nils Petter Aas
Ole Jørgen Kjellmark
Bjarne Haugen

Røros Tomteselskap A/S

Røros Tomteselskap A/S
Medlemmer
Torfinn Rohde
Anne Grethe Beck Andersen
Rune Krogh
Varamedlemmer
Christian Elgaaen
Tore Gjølme
Endre Tamnes Sandbakken

Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse
Medlemmer
Anne Grethe Beck Andersen, leder
Einar Aasen, n.leder
Ola Sandnes
1 repr. fra PDL
1 repr helse og omsorg
Estrid Løkken
Reidun Roland
Stein Ødegård

Personlig varamedlemmer for de tre siste medlemmene
Gunhild Døhl
Liv Berit Luksengård
Lene Gullikstad

Sakkyndig nemnd for Eiendomskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Kjell Arne Rokseth, leder
Eli Høsøien, nestleder
Ola Sandnes

Varemedlemmer
Olaug Grådal
Bjørnar Ingebrigtsvold
Thorleif Thorsen

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Kari Reiten
Aud Tove Sundberg
Arne Drøyvollsmo

Varamedlemmer
Liv Hanne Tønset
Idar Bransfjell
Kristin Fredheim

Røros kommunes representanter

Røros kommunes representanter:

Forstanderskapet i Røros Sparebank
Representanter
Liv Hanne Tønset
Einar Aasen
Jon Anders Kokkvoll
Guri Heggem
Kari Reiten
Rune Kurås
May Irene Arnevik Løseth

Vararepresentanter
Eva Nordfjell
Kjell Terje Olsen
Kirkelig fellesråd
Medlem
Jens Ivar Tronshart
Varemedlem
Reidun Roland

Kommunal HV-nemnd
Kommunens representanter
Jo Inge Indset
Lise Bekkos

Plan- og bygningslovens § 9-1 Styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Representant
Simen Lockert Rohde
Vararepresentant
Erling Sven Busch

Referansegruppe for uthusprosjektet
Representanter
Thoreif Thorsen
Jens Ivar Tornshart

Regionrådet for fjellregionen
Representanter
Mona W. Slettum

Personlig representant
Guri Heggem

Rådet for Norsk Kulturarv
Representant
Einar Aasen
Marianne Moseng Breigutu

Vararepresentant
Anne Grethe Beck Andersen
Reidun Roland

Småhagene Borettslag
Frem til generalforsamling i 2020
Representant
Inga Ryen Evavold

Vararepresentant
Isak Veierud Busch

Stiftelsen Rørosmuseet
Representant
Henrik Grønn

Vararepresentant
John Helge Andersen

Styringsgruppa for Aajege- samisk språk og kompetansesenter
Representant
Sindre Oterhals

Vararepresentant
Unni Fjellheim

Domsmenn

Domsmenn

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
08:00 – 15:00

X