Råd og utvalg

Råd og utvalg

Her finner du informasjon om råd og utvalg. Det er kommunestyret som velger råd og utvalg. De fleste råd og utvalg følger valgperioden, men noen har kortere funksjonstid.

SIST OPPDATERT: 20.10. 2020 - 09:23

Råd og utvalg

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene. Kommunestyrets medlemmer finner du her.

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Formannskap

Medlemmene i Formannskapet finner du på egen side. Formannskapets medlemmer

KS - representanter

KS-representanter

Medlem
Isak Veierud Busch (AP)

Varamedlemmer
Christian Elgaaen
Liv Hanne Tønset
Henrik Grønn

Medlem
Guri Heggem (SP)

Varamedlemmer
Ole Jørgen Kjellmark
Kristoffer Tamnes
Stein Petter Haugen

Kontrollutvalget

Informasjon om kontrollutvalget finner du på en egen side. Her finner du både medlemmer og varamedlemmer, samt kontrollutvalgets møtekalender med tilhørende møtedokumenter.

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse- og omsorg
Medlemmer
Hanne Hauge, leder (SV)
Oskar Tørres Lindstad, nestleder (AP)
Stein Egil Selboe (AP)
Arne Drøyvollsmo (AP)
Stein Petter Haugen (SP)
Per Arne Gjelsvik (H/V)

Varamedlemmer
Jon Are Dahl (SV)
May Irene Arnevik Løseth (SV)
Erling Sven Busch (AP)
Elin Tamnes (AP)
Anita Sivertsgård (AP)
Knut Brandstorp (AP)
Gudbrand Rognes (SP)
Stig Arvid Leinum (SP)
Marit Riddervold (H/V)
Kari Reiten (H/V)

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling
Medlemmer
Henrik Grønn (AP)
Ivar Dahlen  (AP)
Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)
Tove Iren Gløtheim Ryttervold (SP/V)
Einar Nørbech (SP/V)
Kjell Magnus Krog (H)
Reidun Roland (RL)

Varamedlemmer
Hans Wendelbo (AP)
Bjørg Figenschou (AP)
Tor Kjøsen (AP)
Berit Konstad Graftås (SV)
Olin Steinsvik (SV)
Bjørn Salvesen (SV)
Sophie Gjesdahl Noach (SP/V)
Atle Femundshytten (SP/V)
Olav Sæter (H)
Elin Norvik (H)
Rune Kurås (RL)

Utvalg for oppvekst

Utvalg for oppvekst
Medlemmer
Jon Anders Kokkvoll, leder (AP)
Sadmira Buljubasic (AP)
Rune Tørresvold (AP)
Marianne Moseng Breigutu, nestleder (SV)
Sigrid Meli Simensen (SP)
Anette Trønnes (H)

Varamedlemmer
Kristin Ødegård (AP)
Paula Blomli (AP)
Ivar Østby (AP)
Charlotte Elisabeth Hicks (SV)
Ståle Lund (SV)
Per Albert Sødahl (SP/V)
Stein Bjørnli (SP/V)
Kari Kluge (SP/V)
Torgrim Torpet (H)
Odd Erik Trønnes (H)

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av formannskapets medlemmer og 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene;

  • Mari Lien (Fagforbundet)
  • Christopher Feragen (Utdanningsforbundet)

Varamedlemmer
Mary Amundsen (FO)
Astrid Øren (Delta)

Andre kommunale utvalg

Nedenfor finner du en oversikt over andre kommunale utvalg

Arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer og varamedlemmer i AMU:
Frode Skogås (leder fram tom 2021) – vara Jan Roger Wold
Kjersti Forbord Jensås – vara Elisabeth Wikan Heidtmann
Sindre Oterhals – vara Anna Damps
Inge Aas – vara Nina Leer Harborg
Terje Riseth Larsen – vara Astrid Øren
Siw Kokkvoll – vara Jo Inge Indset
Christopher Feragen – vara Frode Bukkvoll
Mari Lien – vara Mary Amundsen

Ungdomsrådet

Et ungdomsråd et er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdom fremmer ungdoms saker overfor lokalpolitikerne. Et Ungdomsråd skal fremme ungdoms interesser og saker, og jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve. Ungdomsrådet har en stemme – og rett til å bli hørt!
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt i både FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning.

Emilie Løkken, leder. Tlf: 469 07 720.
E-post:  emilierlokken@hotmail.com
Peder Angel Lundquist Langen, nestleder. Tlf: 936 22 123.
E-post: grenngamer4@gmail.com
Mila Delic  Tlf: 986 31 775 E-post: delicmila14@gmail.com
Ella Kristine Gunnes Kverneng Tlf: 454 04 256
E-post: ella.kristine@icloud.com
Sara Martine Ramsfjell Tlf: 406 42 845
E-post: s.ramsfjell@outlook.com

Marte O. Solbakken, klubbmedarbeider UH, følger opp rådet fra Ungdommens Hus Røros.

Politisk fadder/veileder: Einar Nørbech Tlf: 476 38 273
-post: einar.noerbech@gmail.com

Fjellstyrer

RØROS FJELLSTYRE

Medlemmer:
Ole Ragnar Langen, leder
Liv Gunrid Valseth, nestleder
Oskar Tørres Lindstad
Per Arne Gjelsvik
Eva Nordfjell

Varamedlemmer:
Tom Johansen
Nils Petter Aas
Jon Ivar Telebond
Ole Jørgen Kjellmark
Bjarne Haugen

AURSUNDEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Francis Konow, leder
Rune Kurås, nestleder
Tove Irene Gløtheim Ryttervold
Per Albert Sødal
Nils Morten Jonassen

Varamedlemmer:
Elin Tamnes
Nina Liff
Inger Brynhildsvold
Jan Kurås
Bjarne Haugen

FERAGEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Lars Erik Sundt, leder
Mona Fjellheim, nestleder
Torill Skjervagen Melien
Kjell Olav Feragen
Rune Johnsen

Varamedlemmer:
Arne Jørgen Melien
Jon Brekkfjell
Hilde Feragen Håkonsrud
Christopher Feragen
Johanne Stensaas

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalg
Medlemmer
Hans Vintervold
Bjørn Salvesen
Mona Slettum

Klagenemnd

Formannskapet fungerer som klagenemnd

Eldrerådet

Fra pensjonistforeningene:

Medlemmer:

Jostein Løkken (Røros)

Tordis Hunnes (Røros)

Signy Solrun Kokkvoll (Brekken)

Gunhild Døhl (Seniorklubben)

Varamedlemmer:

Øystein Brøndbo (Røros)

Lilly Svendsen Ødegård (Røros)

Kari Waldahl Borgos (Brekken)

Ruth Jorun Amundsen (Seniorklubben)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Bjørg Figenschou

Paula Blomli

Lars Frisvold

Varamedlemmer:

Jens Ivar Tronshart

Hanne Hauge

Ola Sandnes

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemmedes organisasjoner:

Medlemmer:

Estrid Løkken (FFO Røros)

Reidun Roland (FFO Røros)

Stein Ødegård (Norges Blindeforbund)

Personlige varamedlemmer

Gunhild Døhl (FFO Røros)

Liv Berit Luksengård (FFO Røros)

Lene Gullikstad (Handicapforbundet)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Anne Grethe Beck Andersen

Einar Aasen

Marit Riddervold

Varamedlemmer:

Marit Ose

Kjell Olav Feragen

Gunnar Berg

Sakkyndig nemnd for Eiendomskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Stein Egil Selboe, leder
Jan Kurås, nestleder
Thorleif Thorsen

Varemedlemmer
Jens Ivar Tronshart
May Irene Arnevik Løseth
Atle Femundshytten

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Odd Erik Trønnes, leder
Arne Drøyvollsmo, nestleder
Kar Reiten

Varamedlemmer
Ola Sandnes
Trond Helge Dalseg
Reidun Roland

Røros kommunes representanter

Røros kommunes representanter:

Forstanderskapet i Røros Sparebank
Representanter

Vararepresentanter

Kommunal HV-nemnd
Kommunens representanter
Jo Inge Indset
Lise Bekkos

Plan- og bygningslovens § 9-1 Styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Representant
Ivar Østby
Vararepresentant

Referansegruppe for uthusprosjektet
Representanter

Regionråd Trøndelag sør
Representanter

 

 

Småhagene Borettslag
Frem til generalforsamling i 2020
Representant
Inga Ryen Evavold

Vararepresentant
Isak Veierud Busch

Stiftelsen Rørosmuseet
Representant
Henrik Grønn

Vararepresentant
John Helge Andersen

Styringsgruppa for Aajege- samisk språk og kompetansesenter
Representant
Sindre Oterhals

Vararepresentant
Unni Fjellheim

Domsmenn

Domsmenn

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
10:00 – 14:00

X