Revisjon kommuneplanens arealdel 2017

Revisjon kommuneplanens arealdel 2017

Røros kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2017- 2018. På denne siden finner du oppdatert informasjon om prosessen.

SIST OPPDATERT: 11.04. 2018 - 17:24

Hva skjer?

18.1.2018 vedtok Planutvalget hvilke innspill som skal tas med videre til konsekvensutredning.

Samlet saksutredning

Grovsiling av innspill

Administrasjonen jobber nå med gjennomgang av eksisterende arealplan og konsekvensutredninger.

 

8.6.2017 vedtok Planutvalget framdriftsplan og opplegg for grovsiling av innspill. Planprosessen har stått stille en stund, noe som skaper utfordringer med å kvalitetssikre de innspillene som har kommet fortløpende. Det er utarbeidet et skjema som sendes ut til alle som har kommet med et innspill til arealplanprosessen siden 2009. Administrasjonen jobber nå med grovsiling av  innspillene. Det har i alt kommet inn 90 innspill til revisjonen.

Fristen for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel har nå gått ut.

Ukene 41, 42 og 43 vil det bli gjort befaringer av alle innspill. Administrasjonen vil innhente utfyllende opplysninger der dette er nødvendig.

Oversikt over alle innspill
Hvordan fremmer jeg innspill?

Innspill til kommuneplanens arealdel kan sendes inn fortløpende til postmottak@roros.kommune.no. Våren 2018 jobbes det med utarbeidelse av planforslag basert på resultatet fra grovsiling av innspill (januar 2018) og administrasjonens forslag til arealbruksendringer. Innspill som kommer inn i løpet av denne perioden vil derfor bli behandlet som innspill i høringsperioden og derfor ikke nødvendigvis bli vurdert i 1. gangs behandling av planforslaget.

 

Innspill merkes «innspill til kommuneplanens arealdel 2018».

 

Skjema for innspill om endret arealbruk (pdf), digitalt skjema
Opplegg for grovsiling av innspill (prosess og kriterier)

Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i kommuneplanen, sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer. Områder som blir foreslått til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel, omfattes av forskrift om konsekvensutredninger i plan-, og bygningslov med ikrafttreden 01.07.2009. Opplysningene forslagsstiller gir i skjemaet vil danne grunnlag for kommunens samlede konsekvensutredning. Det er derfor svært viktig for videre behandling at opplysninger det bes om i skjemaet formidles til kommunen. Forslagstiller har ansvar for å gi relevant, faktabasert informasjon.

Alle som eier en eiendom hvor det tidligere i prosessen er fremmet et innspill skal ha blitt tilskrevet og bedt om å bekrefte om innspillet fortsatt står ved lag, samt oppgi utfyllende opplysninger om innspillet. Utfyllende opplysninger gis gjennom skjema for innspill. Skjemaet ligger digitalt på høyre side her. For innspill hvor opplysninger i skjemaet ikke oppgis og hvor innspillet i tillegg ikke bekreftes opprettholdt, vil videre i prosessen bli behandlet som et mangelfullt innspill. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte skjemaet som er utarbeidet og oppgi utfyllende opplysninger om innspillet.

Graden av utredning innenfor utvalgte tema vil være vurderinger som forslagsstiller må gjøre. Hvert innspill vil vurderes etter kriterier satt i dokumentet grovsiling av innspill.

Kommunen kan be om nødvendig dokumentasjon knyttet til enkeltområder som grunneiere og andre ønsker tatt inn i planen som utbyggingsområder. Forslagsstiller bekoster framskaffelse av nødvendig dokumentasjon.

Kommunen vil søke å bistå forslagsstillere med rele vant informasjon fra egne kilder for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag. Det foreligger arealinformasjon som er tilgjengelig i offentlige databaser. All saksbehandling av forslag til endret arealbruk er offentlig. Derfor gjøres administrasjonens saksframstilling og innstilling tilgjengelig på internett så snart det foreligger. Behandlingen av forslagene i kommuneplanutvalget skjer i åpne møter og vedtak begrunnes.

Innspill fremmes til postmottak@roros.kommune.no eller pr post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros innen 1.9.2017.

Informasjonsmøter

Følgende informasjonsmøter er avholdt:

Prosess rundt arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel
Det ble utarbeidet retningslinjer for arealbruk i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Disse fungerer som overordnete arealstrategier og legger grunnlaget for hva som skal være hovedprioritetsområder for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Boligutvikling i Røros tettsted
13.6.2017 ble det avholdt et åpent møte om fremtidig boligbygging i Røros tettsted. Møtet er en del av arbeidet med mulighetsstudie for boliger som er igangsatt som en del av kunnskapsinnhentingen for arbeidet med til dels kommuneplanens arealdel men særlig som forarbeid til kommunedelplan Røros sentrum.
Statistikk og tall- boligbygging Røros tettsted v/Kommuneplanlegger
Hvordan vil vi bo? v/ Feste Nordøst AS

Grovsiling av innspill

Innspill vil siles ut gjennom 2 prosesser i løpet av planprosessen.

  1. Grovsiling (Konsekvensutredning 1)
  2. Finsiling (Konsekvensutredning.)

 

Prosessen er beskrevet i dokumentet «Opplegg for grovsiling».

Temakart

Det er utarbeidet i alt 11 temakart som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Temakart Landbruk, tekstdel
Temakart Reindrift/Sårbarhetsanalyse reindrift
Temakart Viltkart, tekstbeskrivelse
Temakart Biologisk mangfold
Temakart Kulturminner, tekstbeskrivelse
Temakart stier og løyper
Temakart grus- og pukkressurser, tekstdel
Temakart verdsetting av friluftsområder, tekstdel
Temakart Utbyggingsmønster
Analysekart Egnethet ROS og temakart
Analysekart Egnethet tetthet

Temakartene er en del av kommunens DOK og finnes også tilgjengelig på kommunens kartløsning innen 10.7. Verdsettingen av områdene innenfor ulike fagområdene i temakartene vil være grunnlaget for utarbeidelse av konsekvensutredning.

Planprogram

Det er utarbeidet felles planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, problemstillinger som skal drøftes, og hva konsekvensutredningen skal omfatte, med mer.

Forslag til planprogram er tilgjengelig elektronisk

Grovkart over Bergstaden og omegn

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Kommuneplanlegger
Ingunn Holøymoen
Tlf: 957 29 753
E-post: ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X