Kommunedelplan Røros sentrum 2020

Revisjon kommuneplanens arealdel 2019-2029

Røros kommune reviderer Kommunedelplan for Røros sentrum. På denne siden finner du oppdatert informasjon om prosessen.

SIST OPPDATERT: 17.09. 2019 - 13:33

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og vedtak i Røros kommunestyre 29.9.2019, varsles oppstart av revidering av kommunedelplan for Røros sentrum.

Formålet med planarbeidet er å revidere og på nytt fastsette rammene for utviklingen av Røros sentrum, og å trekke opp ønsket retning for langsiktig utvikling av tettstedet med fokus på handel/næring og bolig.

Planprogrammet for arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet skal gjøre rede for:

  • hvilke tema som skal revideres
  • hvordan planprosessen skal foregå
  • organisering
  • medvirkningsprosess
  • fremdrift

 

Frist for å komme med innspill til oppstartsvarselet er 24.10.2019.

Innspill sendes postmottak@roros.kommune.no

Handel og Næring

I Kommunestyret 29.8 vedtok Røros kommune å starte opp arbeidet med kommunedelplan for Røros sentrum. Hovedformålet med planarbeidet vil være å utrede områder for fremtidig næringsutvikling og handel samt områder for bolig. Planprogrammet for arbeidet, som nå ligger ute til høring, slår fast at det som en del av flere utredninger skal utarbeides en omfattende nærings- og handelsanalyse i forkant av planarbeidet. Eksisterende kommunedelplan er fra 2009 og det er begrenset med gjenstående arealer avsatt til disse formålene i denne planen. Samtidig ser vi at mekanismene innenfor handel og næring er i endring. Hvordan skal Røros sentrum vokse for at vi skal kunne nå de målsettinger som bla næringsplanen setter, samtidig som vi ivaretar attraktiviteten til det handels- og næringssentrum vi har i dag?

Røros er et historisk handelssted hvor handelsstrukturen fortsatt er intakt med et kompakt sentrum og lite detaljvarehandel utenfor det historiske sentrum. Dagens kommunedelplan legger til grunn at all detaljvarehandel kun skal skje i sentrum, mens plasskrevende varehandel kan lokaliseres til spesifikke områder rundt. Prinsippene som er lagt i dagens kommunedelplan har i liten grad vurdert hvilke konsekvenser et slikt prinsipp vil ha for utvikling av sentrum som opplevelsesarena og hvilke typer virksomheter som da ikke vil ha mulighet til å etablere seg i Røros sentrum. Trendene innenfor handel og næring er i stadig utvikling og vi ser at det folk etterspør i dag ikke lenger er det samme som for ti år siden. Måten det bedrives handel på er også i endring. Vi skal nå i gang med et analysearbeid som skal gå dypere inn og se på hva det betyr at detaljvarehandel kun kan foregå i sentrum. Det skal bla defineres nærmere hva som skal legges i begrepet detaljvarehandel og hvordan vi gjennom fremtidig arealdisponering skal prioritere områder for å styrke handelsstedet Røros sentrum.

Vi har en sterk målsetting om å opprettholde Røros sentrum som et levende sentrum som blir brukt både av tilreisende og fastboende. Sentrum har et sterk fortrinn ved at det er kompakt og har en særlig opplevelsesverdi med sin struktur, bygningsmasse og historie. At det å oppleve sentrumsgatene i Røros har en verdi i seg selv er en viktig verdi for folks bruk av området. Men hvordan skal områdene rundt det historiske sentrum kunne utvikle seg fremover? Vi har flere områder som mer eller mindre planløst har endret seg gjennom årene. Øverhagaen, Autotomta, Området sør for jernbanen/Tollef Bredals vei og industriområdene ved Gjøsvika har alle ulike grader av funksjonsblandinger mellom industri, forretning og i noen tilfeller service og bolig. Hvordan passer disse områdene inn i den fremtidige utviklingen av Røros ?

Kommunens næringsplan ble vedtatt i 2017. Her står temaene industri, lokalmat, kultur, handel og reiseliv særlig sterkt. Hver for seg er alle disse viktige for Røros, men dersom vi har et mål om at å oppnå økonomiske synergier vil de stå sterkere totalt. I forhold til helhetlig utvikling av Røros tettsted er det ikke likegyldig hvor tilbudet av varer, servering og kultur er lokalisert. Det er også av betydning og hvor lokalisering av fritidsboliger og boliger er i forhold til tilbudene. For å få en god bruk av byen og å jobbe mot målsettinger som mindre bilbruk, gode og varierte lokalsamfunn er vi avhengig av å ha en sammensetning av hverdagsfunksjoner som hjelper oss på veien mot dette.

Dette er hovedproblemstillingen vi nå ønsker å se på som et av flere grunnlagsanalyser som skal gjøres for arbeidet med kommunedelplan Røros sentrum. Temaet er høyaktuelt. Coop har nå fått tillatelse til å starte reguleringsplanarbeid for Havsjøveien 3 og 5 og vi vet at det er tanker om viderutvikling av eiendommen FIAS har benyttet. Røros skal også få lov til å vokse, både i antallet innbyggere og i nærings- og handelstilbudet som bør ligge til et regionsenter av denne størrelse.

Analysearbeidet gjøres i samarbeid med Rørosregionen næringshage og firmaet Vista Analyse. Prosessen vil gå gjennom vinteren 2019/20 og det vil bli bli arrangementer for innspill og drøftinger med næringslivet i ulike deler av sentrum. Rørosregionen næringshage vil kjøre en innledende runde med intervjuer av ulike aktører i og utenfor sentrum i den nærmeste fremtid. Vi ser frem mot dette arbeidet og vet at mange vil ha gode innspill til at arbeidet blir et godt grunnlag for å beslutte fremtidig arealdisponering for næring og handel i Røros sentrum fremover!

Hvordan fremmer jeg innspill?

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Kommuneplanlegger
Ingunn Holøymoen
Tlf: 957 29 753
E-post: ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X