Fornyelse av boligplaner 2020–2021

Fornyelse av boligplaner 2020–2021

Her finner du informasjon om arbeidet med fornyelse av 30 boligplaner i Røros tettsted. Det er reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien, som skal fornyes.

SIST OPPDATERT: 07.02. 2023 - 12:41
[easy-social-share]

Skal bidra til enklere og raskere behandling av byggesaker

Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle og effektivisere behandling av byggesaker for dere som eier boliger i disse områdene. Det vil også bidra til at kommunen kan behandle byggesøknader raskere.

Formålet med planarbeidet er å:

  • endre eller justere regulert plansituasjon i samsvar med etablert og bebygd situasjon
  • utarbeide oppdaterte reguleringsbestemmelser, tilpasset etablert og bebygd situasjon

Det er ikke lagt opp til at det kan skje store endringer innenfor de bebygde boligområdene. De nye reguleringsbestemmelsene vil imidlertid utformes slik at det skal være mest mulig hensiktsmessig å forvalte eksisterende boligområder i kommende år.

Vedtak som gjøres nå før planen er vedtatt, og vedtak som allerede er gitt og er gyldig i tre år, vil ikke bli påvirket av ny plan.

Boligeiere blir involvert i prosessen

Planarbeidet berører svært mange boligeiere, og vi vil legge til rette for at du kan gi innspill til planforslaget som berører din eiendom, underveis i prosessen.

Nå er vi i gang med del 2

  • Her skal vi utarbeide forslag til nye reguleringsplaner for de 9 aktuelle områdene. Vi jobber da med kartgrunnlaget og bestemmelser til områdene.
  • Før jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter. Vi har fått noen få men relevante innspill til planen. Disse tar vi nå med oss inn i det videre arbeidet

Når forslagene blir lagt frem, vil du kunne se hvilken innvirkning den nye planen har for din eiendom. Dette skjer i del 3 av prosessen. Se mer under Fremdriftsplan – hva skjer videre?

Fremdriftsplan – hva skjer videre?

Del 1 – varsel om oppstart av planarbeid – FERDIG

I oktober ble alle boligeiere og andre parter er også varslet om oppstart av planarbeidet. Boligeiere kunne også sende inn sine innspill og synspunkter til planarbeidet. I første del av prosessen jobbet vi også med å avklare områdene som skal settes under planlegging og formålet med planarbeidet

Hvis du ønsker å følge prosessen kan være nyttig at du gjør deg kjent med den reguleringsplanen eller arealplanen som gjelder for din eiendom per i dag. Den finner du ved å åpne kartet og klikke på området der du bor. Du kan også søke på adresse eller planID i søkefeltet oppe til venstre i kartet.

Del 2 – utarbeide forslag til nye planer

Del 2 pågår nå, og informasjon om denne delen av arbeidet er beskrevet i avsnittet over.

Del 3 – boligeiere gir innspill til planforslagene

Når forslag til nye planer er utarbeidet og behandlet av kommunen, legges de ut til offentlig ettersyn og høring. I denne høringsperioden kan du som boligeier ta direkte kontakt med Røros kommune eller plankonsulent (Feste NordØst) for å stille spørsmål og få hjelp til å se hva planendringen innebærer for din eiendom.

Når planforslagene legges ut til høring, vil den enkelte boligeier bli varslet direkte med brev, på samme måte som nå i varslingsfasen.

Når skal de nye planene være ferdig?

Vi ønsker at arbeidet skal gå så raskt som mulig, og har som mål å være ferdig i løpet av 2021. Arbeidet omfatter arbeid med et stort antall planer, og vi kan foreløpig ikke sette en endelig ferdigdato.

Mer om bakgrunnen for arbeidet

Felles for de 9 aktuelle områdene er at mange av reguleringsplanene er eldre planer som ikke lenger stemmer med dagens bebyggelse og situasjon. Dette har ført til mange dispensasjoner i behandlingen av mange byggesøknader, noe som gir lang saksbehandlingstid.

Hensikten med det planarbeidet som kommunen nå går i gang med, er å erstatte eldre planer med nye reguleringsplaner som stemmer med dagens bebyggelse og situasjon. Dette skal bidra til færre dispensasjoner for eiere av boliger som ønsker å gjøre bygningsmessige endringer. Målet er at byggesøknader kan behandle raskere, og at søkeprosessen blir enklere for dere som eier eiendom i disse områdene.

Formål med og rammer for planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å: 

  • endre eller justere regulert plansituasjon i samsvar med etablert og bebygd situasjon
  • utarbeide oppdaterte reguleringsbestemmelser, tilpasset etablert og bebygd situasjon

Det er ikke lagt opp til at det kan skje store endringer innenfor de bebygde boligområdene. Arbeidet omfatter for eksempel ikke; oppdeling av boligtomter, at eldre eneboliger kan erstattes med mer konsentrert boligbebyggelse, etc. (fortetting, strukturendring, etc.). Dette er eksempler på arbeid som vil kreve mer inngående planfaglige vurderinger.

Reguleringsbestemmelsene vil imidlertid utformes slik at det skal være mest mulig hensiktsmessig å
forvalte eksisterende boligområder i kommende år.

Hva er utfordringen med eldre planer?

Eldre planer er mindre nøyaktig og kan mangle bestemmelser

Planlegging i tidligere tider hadde helt andre krav til presisjon enn det som er nødvending i dag, og derfor er eldre planer mindre nøyaktige. Dette er en utfordring i kommuner over hele landet – også på Røros. Fordi eldre planer var mindre nøyaktig, var det ofte nødvendig å gjøre unntak fra planen i byggesaker. Dette har før til at deler av en eller flere boligtomter for eksempel kan være regulert til grøntformål eller veiformål som det må dispenseres fra, når eiere av bolig ønsker å gjøre søknadspliktige endringer på sine tomter.

Avvikene mellom bebygd situasjon og regulert situasjon gjelder mange ulike type situasjoner, er av varierende grad og varierer fra planområde til planområde. Avvikene omfatter også reguleringsbestemmelser. Det er eksempler på at bebygd situasjon samsvarer dårlig med gjeldende reguleringsbestemmelser, at det er lite tydelige bestemmelser, samt at enkelte av de eldste planene mangler bestemmelser.

Illustrasjon av et kart for et boligområde med inntegnet veier, tomter og bebyggelse.

Eksempel på at bebyggelse og vei avviker fra reguleringsplanen. Regulert vei vist med sort, heltrukken linje. Den faktiske veien er vist med grå farge.

Hvem er tiltakshaver og plankonsulent?
  • Tiltakshaver for planarbeidet er Røros kommune.
  • Plankonsulent er Feste NordØst as, postboks 33, 2541 Tolga.
kartutsnitt av røros, der ni boligområder er markert med rød strek rundt.

Har du spørsmål om planarbeidet?

Da kan du ta kontakt med:

Servicetorget i Røros kommune

Beskrivelse av de 9 planområdene

Her finner du en beskrivelse av hver plan med planens nye navn, offisielle identitet (planID) og et kartutsnitt som viser planområdet som skal revideres (merket med rød strek). Grunnlagskartet viser eksisterende bebyggelse og veier.

Samlet oversikt over berørte reguleringsplaner (pdf)

X