Kommuneplanens arealdel 2019-2029

Revisjon kommuneplanens arealdel 2019-2029

Kommuneplanens arealdel 2019-2029. kommuneplan. arealplan. arealdel. overordnet plan.

SIST OPPDATERT: 05.05. 2021 - 14:17

Hva skjer?

Kommuneplanens arealdel har vært under arbeid siden 2014 hvor det ble utarbeidet et planprogram for både arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2015, mens arealdelen har vært under arbeid mer eller mindre kontinuerlig fram til idag.

Planen fremmes for sluttbehandling i mai 2021 Se planregister for dokumenter og informasjon om saksgang. Plankart

Oppheving av gamle reguleringsplaner.

Opphevingen av reguleringsplaner er et ledd i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Formålet med arbeidet er å få et mer oppdatert planverk som gir færre dispensasjoner og enklere saksbehandling. Planene som foreslås opphevet er planer som ikke har egne bestemmelser, som ikke angir grad av utnytting, hvor det i liten grad er bygget ut i tråd med planen eller hvor planen er uthullet av dispensasjoner. I stor grad er begrunnelsen også at områdene er ferdig utbygget og plan og bestemmelser derfor kan håndteres gjennom kommuneplanen. Prosessen for oppheving av reguleringsplaner reguleres av pbl § 12-14. alle som står oppført som eier av eiendom innenfor et planområde hvor planen nå foreslås opphevet vil bli varslet med brev og har mulighet til å uttale seg. For områder hvor reguleringsplanen er opphevet vil det være bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel som er gjeldende. Det legges opp til at de to prosessene skal samkjøres i tid.

Plandokumenter

Planen består av mange dokumenter. Dokumenter ligger i kommunens planregister.

Det er kun plankartet og planbestemmelsene som i utgangspunktet er juridisk bindende dokumenter. I tillegg er følgende dokumenter gjort juridisk bindende gjennom planbestemmelsene:

Øvrige dokumenter som konsekvensutredninger og temakart er med å bygge opp om og begrunner plandokumentene.

Oppheving av reguleringsplaner

Oppheving av eldre reguleringsplaner i Røros kommune

– et skritt på veien til et mer oppdatert plangrunnlag.

For å få enklere og raskere byggesaksbehandling er det gjort en gjennomgang og vurdering av alle eksisterende reguleringsplaner for å se om det er planer som bør oppheves for å få et mer oppdatert plangrunnlag og gi en enklere saksbehandling.

Vurdering av alle planer som foreslås opphevet finner du her

En stor andel av reguleringsplanene vår ble utarbeidet på 70- og 80- tallet, dette gjelder særlig for hyttefelt og eldre boligområder. Nøyaktigheten i disse planene er svært varierende, alt fra håndtegnede kart hvor hyttetomter er skissert i et gitt antall med punkter i kartet til mer moderne utarbeidelse hvor også bygg er tegnet inn i kartene. Alle kommunens reguleringsplaner er nå digitalisert etter dagens lovverk. Dette betyr at de tidligere skissene har fått sine juridiske linjer tegnet inn i digitale kart og nøyaktigheten er blitt svært mye bedre. De gamle kartene var i utgangspunktet ikke nøyaktige nok for en slik digitalisering og utbyggingen er i mange tilfeller fulgt opp i intensjon, men ikke detaljert etter linjene i kartene. Dette har ført til at vi har en stor andel reguleringsplaner hvor kart og terreng ikke stemmer overens. Et av flere eksempler på dette kan være hvor en vei inn til et hyttefelt ikke er bygget der den er tegnet i plankart, tiltak på veien vil da være i strid med plankartet og kreve dispensasjonsbehandling.

Årsaken til at det ikke er bygget i tråd med eldre planer er i hovedsak at man i dag har tekniske hjelpemidler som gjør at man være mer detaljert i bla utstikking av tomter og veier og har andre forutsetninger for å følge reguleringsplanene detaljert. I tillegg er det i dag andre krav til å følge en reguleringsplan til det fulle enn det det var tidligere ettersom selve loven har blitt revidert.

Planer som foreslås opphevet oppfyller en eller flere av følgende kriterier:

  • Har planen egne bestemmelser?
  • Angir planen grad av utnyttelse?
  • Er området bygget ut i tråd med planen?
  • Er planen uthullet gjennom dispensasjoner?

Vi finner 58 planer som ikke oppfyller kriteriene over. Dette er planer som nå foreslås opphevet. For oppheving av planer gjelder samme regler som for utarbeidelse av planer, dvs at det skal varsles oppstart av arbeidet og berørte parter skal ha mulighet til å gi sin uttalelse til arbeidet (plan- og bygningsloven § 12-14). Alle som står oppført som eier av eiendom innenfor et planområde hvor planen nå foreslås opphevet vil bli varslet med brev.

For områder hvor reguleringsplanen oppheves vil det være kommuneplanens arealdel som blir gjeldende. Kommunen arbeider med en revisjon av kommuneplanens arealdel og prosessene vil samkjøres. Vi har som mål at det for den enkelte eier av en bebygget eiendom vil bli større forutsigbarhet og forenkling av saksbehandlingen for tiltak som er i tråd med kommuneplanens arealdel.  For mer utfyllende informasjon og illustrasjoner kan man lese Utvalg for plansaker sin behandling av saken 13.6.2019 sak 23/19. Her ligger også en vurdering av hver enkelt reguleringsplan/bebyggelsesplan. Prosessene som går er store og tidkrevende og tidspunkt for sluttvedtak vil avhenge av dialog med flere parter. Vi håper å få til gode prosesser og vurderinger slik at resultatet blir en forbedring av dagens situasjon med et mer oppdatert plangrunnlag og mer tydelige rammer for plan- og byggesaksbehandlingen.

Planer som oppheves:

Planid Plannavn
19670001 Kommandantvold
19680001 Kroken søndre
197000001 Gammelt hyttefelt Myren
19710001 Rugelsjøen
19710002 Stikkelåsvold
19710004 harsjøen Nordre
19710005 Naustervollen 132/276
19720001 Midttjønna hytteområde
19720003 Nedr Fjellheim 12/1
19730001 Sevatdalen
19730003 Kvaksvolden
19740002 Tyvold
19740004 Vintervollen
19740005 Halvoregga
19760001 Husbækmo
19770002 Langen søndre
19770003 Trondsmyra
19770005 Kroken nordre
19790001 Ormhaugen
19790002 Bakken nedre
19790004 Vollberget
19800004 Botnvollen
19820006 Brattlia nedre
19830001 Slettmoen
19830002 Langen søndre
19830003 Hytteplan for del av 152/2
19850001 Pliktfogdvollen
19850002 Botnvollen øvre og botnlia feriehytter
19870001 Hytteplan 10/3
19870003 Stikkelåsvold
19870004 Del av botnvollen
19910004 Del av Borgosen
19910005 Myrmoen
19930003 Dalen
19990007 Sandneset nordre
20000005 Bukkvollan
20020007 Moen
20040001 Område for fritidsboliger Rugldalen
20050003 Riskletten
20050018 Bukkhaugen 132/303
19930002 Stenbrottet i Gammelvollia
20050007 Påsken hyttefelt
20070002 Kveldsbete
19810004 Boligfelt i Galåen
19900003 Sandneset nordre
19920002 Egga
19920003 Guldalsvollen
19920004 Del av 95/1
19930001 Tyvollen felt A
19930004 Sandnseset østre
19940001 Høsøilia hyttefelt
19950005 Pligtfogdvollen
19950006 Klasvollen
19990001 Saksryen
20000001 Vintervoldlia
19720002 Hytteplan 31/2
19620001 Brekkmoen
19740003 Et område ved samvirkelaget Brekken
Planprogram

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X