Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Røros kommune legger barnehageutredning 2018 ut på høring – «Den gode Rørosbarnehagen»

Barn leser

Høring «Den gode Rørosbarnehagen»-barnehageutredning 2018

Formannskapet tildelte i sak 139/17 utredningen til komité kultur og samfunnsutvikling. Dette ble senere endret til komité oppvekst.

Mandat
Komiteen skal utrede framtidig struktur i Rørosbarnehagen, basert på drifts-effektivitet, fleksible løsninger og med nok barnehageplasser ifht befolkningsprognoser.

Komiteen skulle altså fokusere på 3 punkter:
– Nok barnehageplasser
– Driftseffektivitet
– Fleksible løsninger

Under arbeidet ble det mer og mer klart for komiteen at det var de ytre rammene komiteen skulle konsentrere seg om. «Det indre liv» i barnehagen skal det pedagogiske personalet få ta seg av når denne utredningen er ferdigbehandlet og det foreligger et kommunestyrevedtak. Det har kommet innspill fra barnehage og PPT som komiteen har tatt med i vurderingene, men hva slags pedagogikk som skal være retningsgivende i en ny barnehage, skal de faglige få bestemme. Komiteen lager et rammeverk basert på mandat, innspill, diskusjoner og erfaringer i løpet av utredningsperioden.

Komiteens innstilling:

1. Ny sentrumsbarnehage bygges på Øya

Årsaken til at komiteen har landet på området ved Øya barnehage som tomtealternativ, er hovedsakelig tidsaspektet. Pr i dag er området det eneste som er tilgjengelig for snarlig byggestart slik at tidsplan kan overholdes. Vi mener dette er et godt tomtealternativ som befinner seg i nærhet til friluftsareal, idrettsanlegg og sentrum. I tillegg kan man bygge «i fred og ro» og gjøre seg ferdig før innflytting.
Det er andre tomtealternativer i Røros kommune som kunne vært aktuelle, er blant annet området der dagens Kvitsand barnehage er lokalisert. Men vi har vurdert å gå vekk fra alternativet da det ville innebære en ny periode med flytting og midlertidige arealer.

2. De eksisterende sentrumsbarnehagene slås sammen til en stor barnehage med 12 avdelinger.

Komitéen har vurdert om man skal slå sammen to eller tre barnehager. Hovedårsaken til at vi har landet på å slå sammen alle tre til en stor ny barnehage, er den siste tids opplysning om at det sannsynligvis vil påløpe betydelige kostnader til oppgradering og rehabilitering samt utskifting av ventilasjonsanlegg i eksisterende Øya barnehage. En vil få en ny moderne barnehage med god plass og på sikt vil man også få en fleksibel driftseffektiv barnehage der man kan utnytte stordriftsfordel. Vi har konkludert med at fordelene oppveier mulige ulemper med en stor barnehage og tror at man med videre involvering av de ansatte og fagmiljøet vil kunne utvikle en god trygg barnehage som oppfyller alle ønsker og behov for ulike aldersgrupper og barnegrupper.

Utredningen legges ut på høring i 6 uker, fra 28.november 2018 til 9. januar 2019.
Høringssvar sendes Røros kommune postmottak@roros.kommune.no ved kommunalsjef Marit Trollerud Jansen

X