Blog

Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Reguleringsplan for Langegga vedtatt

Flyfoto av Langegga

Kommunestyret i Røros har vedtatt detaljregulering for området i Langegga ved Gjøsvika.

Planarbeidet startet opp i 2016 som et resultat av at Røros idrettslag fikk avslag på sin søknad om å skifte ut lysanlegg og utvide trasebredder på skiløypene i området. Området har eksisterende fritidsboliger og et etablert ski- og skiskytteranlegg.

Om reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen har vært å i hovedsak stadfeste eksisterende forhold i området og å legge til rette for ivaretakelse av et sentrumsnært og attraktivt friluftsområde med eksisterende fritidsbebyggelse.

Reguleringsplanen er en detaljregulering, som angir detaljerte bestemmelser om byggehøyder, materialbruk, utnyttelsesgrad for bygninger, vegstandarder, vegbredder, tidspunkt for skiløyper, utnyttelse av skianlegg/stadion og bruk av friluftsområder. Et hovedformål med planen har vært å avklare konflikten mellom veg og skiløype samt få utført støyberegninger for skiskytteranlegget. Arbeidet med detaljplanen har engasjert både hytteeiere og brukere av skiløypene og det har vært fremmet gode argumenter fra begge sider angående hvordan man oppfatter situasjonen i området og fremtidig utvikling og ivaretakelse av området.

Plandokumentene ligger tilgjengelige på kommunens nettside: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=20160004

Klagefrist
Planen er nå sluttbehandlet. Det er 3 ukers klagefrist på kommunestyrets vedtak. Klagefristen er satt til 1.2.2018. Eventuelle klager må sendes kommunen innen fristen. Dersom eventuelle klager ikke tas til følge av kommunen vil saken oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse.

X
X