Finansiering

Finansiering

Finansiering og tilgang på kapital er en av flere betingelser for å lykkes i næringslivet. Røros kommune jobber for å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet samt ta vare på det etablerte næringslivet.

SIST OPPDATERT: 04.03. 2020 - 10:40

Finansiering  og finansieringsmuligheter

Næringsfond er med på å styrke arbeidet med næringsutvikling. Røros kommune har to næringsfond, ett kun for Røros kommune og ett interkommunalt i samarbeid med Holtålen kommune.

Begge fondene har frem til 2017 blitt budsjettert gjennom regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kommunalt næringsfond

Du kan søke om støtte fra det kommunale næringsfondet. Eksempler på søknadstyper kan være ulike prosjekter, nyetableringer, investeringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Det er formannskapet som behandler og vedtar søknader til det kommunale næringsfondet.

Alle søknader til det kommunale næringsfondet skal gå via regionalforvaltning. Det står informasjon om hvordan du søker på forsiden av nettsiden:  www.regionalforvaltning.no

Har du spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med kommunens servicetorg.

Interkommunalt næringsfond

Det interkommunale næringsfondet er et samarbeid mellom Røros og Holtålen kommuner og det er Røros som er vertskommune. Dette fondet skal i første rekke løfte større prosjekter og tiltak som gagner næringslivet i begge kommunene.

Fondets styre består av fire personer, to representanter fra hver av kommunene.

Alle søknader til det interkommunale næringsfondet skal gå via regionalforvaltning. Det står informasjon om hvordan du søker på forsiden av nettsiden: www.regionalforvaltning.no

Har du spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med kommunens servicetorg.

Retningslinjer for kommunalt /interkommunalt næringsfond

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for det kommunale næringsfondet i juni 2012. Midlene til de to fondene har blitt tilført fra Sør-Trøndelag fylkeskommune frem til 2017. Det har kommet vedtak om endringer ang. utviklingsmidler. Les informasjon om dette lenger ned på denne siden.

Retningslinjene for det kommunale og interkommunale næringsfondet er nå klar for en mer omfattende revidering. Det vil skje etter at arbeidet med den eksisterende næringsplanen og revidering av denne planen er ferdig.

Endringer i regionale utviklingsmidler

Fylkesutvalget vedtok 06.12.2016 budsjettet for regionale utviklingsmidler 2017 (sak 324/16). Vedtakets pkt. 3 omhandler kommunale og regionale næringsfond og flg. vedtak ble fattet: «med dagens reeduksjon av regionale utviklingsmidler er det ikke grunnlag for å opprettholde tilskudd til kommunale og regionale fond».

Vedtaket innebærer at det ikke vil bli bevilget tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond for 2017. Les mer om vedtaket: protokoll fra fylkesutvalgets møte

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Røros kommune, servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Åpningstider
09:00 – 15:00

X