Hjelpetiltak for funksjonshemmede barn under 18

Hjelpetiltak for funksjonshemmede barn under 18

Om du har et funksjonshemmet barn under 18 år har du krav på hjelpetiltak. Dette innbefatter blant annet avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn til familier med et funksjonshemmet barn.

SIST OPPDATERT: 31.07. 2023 - 12:07
[easy-social-share]

Tilbud til familier med et funksjonshemmet barn

Alle familier med et funsksjonshemmet barn har krav på å få en individuell plan og koordinator.

Du kan også søke om avlastning, støttekontakt og omsorgslønn.

Avlastning

Hvem kan søke?

  • du som gir omsorgen må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet.
  • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende
  • gjelder omsorgsansvar både for barn, unge, voksne og funksjonshemmede

Avlastningstilbud:

Vurderes i hver enkelt sak i samråd med søker, men kan gis i form av:

  • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • opphold hjemme hos private avlastere
  • ulike tilbud på dagtid

Tjenesten er gratis.

Støttekontakt

Du som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid kan søke om støttekontakt. Du får tildelt et visst antall timer per måned. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde.

Din rett til å få helse og omsorgstjenester er hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven §2-1a 

Ta kontakt for søknadsskjema.

Send ferdig utfyllt skjema til Røros helsestasjon, Henrik Grønnsvei 25.

Tjenesten er gratis, men du dekker dine utgifter ved deltakelse på aktiviteter. Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager blir gratis med på aktiviteter som svømmimg, kino, konserter mm. Støttekontakten har en timesgodtgjøring i tillegg til utgiftsdekning.

Bli støttekontakt?

Du må helst være fyllt 18 år, være pålitelig, omgjengelig og ha lyst til å bidra til at andre mennesker kan få en aktiv og meningsfull fritid.

Last ned skjema for å søke om bli støttekontakt.

Hvordan søke om å bli støttekontakt:

Last ned og fyll ut skjemaet. Søknadsskjemaet sender du til: Røros helsestasjon, Henrik Grønnsv. 25, 7374 Røros. Mail: helse@roros.kommune.no

Omsorgslønn

Hvem kan få omsorgslønn?

  • Du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid.
  • Din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen
  • Aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
  • Du har søkt hjelpestønad fra NAV

Ta kontakt for å søke om omsorgslønn.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Henvendelse om hjelpetiltak for funksjonshemmede barn og unge:

Røros helsestasjon
Henrik Grønnsvei 25
7374 Røros

Tlf:  72 41 94 95
E-post: helse@roros.kommune.no

X