Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester og koordinerende enhet

Forvaltningskontoret er veien inn til kommunens helse- og omsorgstjenester. Kontoret tar i mot og behandler søknader, samt gir informasjon om de ulike tjenstene og om hvordan du søker.

SIST OPPDATERT: 23.01. 2023 - 10:15
[easy-social-share]

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kommunene skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Et forvaltnigskontor er i praksis én dør inn for alle henvendelser til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hvorfor trenger vi det?

Ved å samle all tjenestetildeling på ett kontor, er målet å øke kvaliteten på saksbehandlingen, sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og omsorgstjenester for alle, (barn, unge, voksne, eldre og pårørende).

Forvaltningskontoret kan gi informasjon og veiledning om tjenestene og hjelpe deg med å søke om tjenester

Åpent alle hverdager fra 8-15

Koordinerende enhet

I Røros kommune er det forvaltningskontoret som er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Vi har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever helhet og sammenheng i tjenestene.

Helseplattformen

Når vi tar i bruk Helseplattformen, kan ventetiden bli lengre for deg som venter på svar på søknad om helsetjenester, før og etter 12. november. Les mer om HelsaMi og overgangen til Helseplattformen

Klage på et vedtak?

Som tjenestemottaker har du rett til å klage på vedtak fra Helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Du kan klage på både vedtakets innhold og omfang. En klage må være skriftelig og sendes til forvaltningskontoret i kommunen. Skjema for klage finner du her:

Kartleggingsskjema

Kartleggingsskjema er verktøy vi bruker for å sikre at vi får innhentet nok opplysninger for å fatte riktig vedtak. Vi fyller ut kartleggingsskjemaet i samtale med søker. I noen tilfeller er også pårørende med på disse samtalene.

Aktuelt lovverk og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Helhetlige retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Røros kommune

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Telefon: 989 00 313
Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09:00 – 15:00

Postadresse og besøksadresse:
Øverhagaen 7, hovedinngang
7374 Røros

 

X