Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester og koordinerende enhet

Forvaltningskontoret er veien inn til kommunens helse- og omsorgstjenester. Kontoret tar i mot og behandler søknader, samt gir informasjon om de ulike tjenstene og om hvordan du søker.

SIST OPPDATERT: 28.08. 2020 - 10:29

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester og koordinerende enhet

Når du søker om helse- og omsorgtjenester i Røros kommune, er det forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester som tar imot og behandler søknaden. Vi behandler søknader om tjenester til både barn, unge, voksne, eldre og pårørende.

Dette kan forvaltningskontoret hjelpe deg med

  • Informasjon om tjenestene
  • Råd og veiledning om tjenestene
  • Hjelp til å søke eller klage
  • Opprette ansvarsgruppe og koordinator for individuell plan, (gjelder pasienter eller brukere som har langvarige og sammensatte behov)

For å avtale møtetid kan du ta kontakt med oss direkte eller via servicekontoret.

Om forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret har 4 ansatte i tilsammen 2,4 årsverk. Alle er fagpersoner og samlet sett har kontoret kompetanse i ulike helsefag og saksbehandling/helserett.

Forvaltningskontoret har ansvar for at enhver sak er så godt belyst som mulig, før vedtak fattes. Alle vedtak fattes etter gjeldende lovverk og kommunale retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Vi har egne kartleggingsverktøy (skjema) og innhenter, med tillatelse fra søkeren, nødvendige opplysninger fra andre fagpersoner. Søknadene drøftes i tverrfaglige møter hvor deltjenester som er aktuelle i den enkelte sak, er representert. Samarbeidene deltjenester kan være: fysioterapeut, ergoterapeut, fastlege, tilsynslege sykehjem, NAV, barnevernstjeneste, PPT og skole eller barnehage.

Forvaltningskontoret er samtidig koordinerende enhet og tar imot henvendelser som gjelder behov for tjenester over tid og fra flere instanser samtidig.

Klage på et vedtak?

Som tjenestemottaker har du rett til å klage på vedtak fra Helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Du kan klage på både vedtakets innhold og omfang. En klage må være skriftelig og sendes til forvaltningskontoret i kommunen. Skjema for klage finner du her:

Kartleggingsskjema

Kartleggingsskjema er verktøy vi bruker for å sikre at vi får innhentet nok opplysninger for å fatte riktig vedtak. Vi fyller ut kartleggingsskjemaet i samtale med søker. I noen tilfeller er også pårørende med på disse samtalene.

Aktuelt lovverk og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Helhetlige retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Røros kommune

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Leder og saksbehandler Borghild Krog
Tlf. : 951 91 376
E-post: borghild.krog@roros.kommune.no

Saksbehandler Halbjørg Jordet
Tlf. : 940 19 278
E-post: halbjorg.jordet@roros.kommune.no

Saksbehandler Psykisk helse- og rustjeneste
Tlf. 489 97 539
E-post: synnove.lillevold@roros.kommune.no

Saksbehandler Barn, unge og familie
Tlf. 928 27 464
E-post: bjorg.todalshaug@roros.kommune.no

Servicetorget
Tlf.: 72 41 94 00

X