Blog

Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter

Vi trenger din hjelp – bli med på HUNT!

Kampanjebanner for HUNT med teksten "sammen for en friskere framtid", "En liten innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv. Bli med på HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag!" og "Du får en SMS i oktober"

Mijjieh dov viehkiem daarpesjibie – meatan sjïdth HUNT:sne /Vi trenger din hjelp – bli med på HUNT!

Golken/rahkan akte stoerre healsoegoerehtimmie dorjesåvva gaajhkesidie mah leah bijjelen 18 jaepien båeries jïh Trööndelagen åarjelraedtesne årroeh. Datne sïjhth bööredimmiem gihtjemegoerine ektine åadtjodh goh sms jallh påastesne, jïh mijjieh gegkiestibie datne sïjhth bielietæjmoem nuhtjedh vaestiedidh.

I oktober/november gjennomføres en stor helseundersøkelse for alle over 18 år som bor i sørdelen av Trøndelag. Du vil få en invitasjon med et spørreskjema på sms eller i posten, og vi håper du vil sette av en liten halvtime til å svare.

Vi får viktig kunnskap om folkehelsa i vår region

Helseundersøkelsen i Trøndelag – HUNT – er en av verdens viktigste samlinger av helsedata. Svarene vi får skal brukes til:

  • Forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål
  • Bedre behandlingsmåter og medisiner
  • Forebygging av sykdommer
  • Bedre folkehelse lokalt, og nasjonalt og globalt

Røros får data fra egen befolkning – din deltagelse betyr mye

For første gang vil vi få kunnskap om folkehelse lokalt. Det er kunnskap som vi kan bruke til å utvikle lokal folkehelsepolitikk, og til målrettede tiltak og tjenester for innbyggerne i Røros kommune.

Jo flere som deltar, desto bedre blir kunnskapsgrunnlaget – vi håper at du vil delta!

Hvordan deltar du?

Alle mellom 18 og 75 år får invitasjonen på SMS. Du kan logge deg inn og svare på spørreundersøkelsen via mobiltelefonen.

Er du 76 år eller eldre vil du få invitasjonen i posten. I brevet finner du også spørreskjemaet som du skal fylle ut og en svarkonvolutt.

Husk at du også kan svare på PC og nettbrett hvis du synes det er enklere. Da logger du inn med BrukerID og PIN-kode som står i sms-en.

Når foregår HUNT?

HUNT sender ut invitasjoner fra midten av oktober og ut november. Det betyr at ikke alle får invitasjonen samtidig – den kan komme på ulike dager innenfor samme kommune.

Trenger du praktisk hjelp til å delta?

Da kan du få bistand hos vår hjelpetjeneste på Røros, i Brekken, eller hjemmebesøk. Her får du praktisk hjelp til å fylle ut og levere spørreskjemaet med dine svar.

Se åpningstidene for hjelpetjenesten her.

HUNT har egen hjelpetelefon

Du kan ringe HUNT’s hjelpetelefon hvis du har problemer med å fylle ut skjemaet: 412 80 018

Ditt personvern er ivaretatt

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dine data lagres i en lukket dataløsning uten mulighet for oppkobling til internett. HUNT ivaretar de strengeste sikkerhetsrutinene, og gir ikke ut opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Hva er HUNT og hvem står bak?

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet for 40 år siden, og er en av verdens største helseundersøkelser. Dataene fra nordtrønderne har blitt en enorm ressurs for helseforskning i hele verden. Den brede deltakelsen er HUNTs store styrke. 140 000 innbyggere i gamle NORD-Trøndelag har deltatt. Nå utvides HUNT til hele Trøndelag.

HUNT i Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom: NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, HUNT forskningssenter, Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge RHF, Helse- og omsorgsdepartementet, Trondheim kommune, Kommunene i Trøndelag.

Få svar på flere spørsmål om HUNT

HUNT har opprettet en egen nettside der du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål om undersøkelsen: Her finner du all informasjon om HUNT.

Les også hvorfor Røros kommune sier ja til å delta.

Delta og vinn flotte premier!

Alle rørosinger som deltar i HUNT er med i trekningen av flotte premier! Les om konkurransen her.

Annonsefor HUNT med teksten "En halvtimes innsats fra en RØrosing kan gi mange mennesker et bedre liv. Delta på HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag!"

X