Blog

Aktuelt, Folkehelse, Nyheter

Nytt kurs i mestring av belastning

KIB

Frisklivssentralen og Psykisk helse-og rustjeneste i Røros Kommune ønsker velkommen til nytt kurs i mestring av belastning (KIB). Oppstart er 13.februar 2020.

Hvem er kurset for?
Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

1. Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
2. Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
3. Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Målet med kurset:
Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?
Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon:
Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Kursstart: Torsdag 13.februar.
Kurset går over 8 torsdager, samt to oppfølgingsdager. (13.02, 20.02, 27.02, 05.03, 12.03, 26.03, 02.04, 16.04 + 07.05 og 14.05).

Tid: 14.00-16.30

Sted: Storstuggu.

Kursavgift: kr 700. Dette dekker også kursmateriell og enkel bevertning.

Påmelding innen 31.januar.

For nærmere informasjon/ påmelding kan du ta kontakt med kursledere:
Anne Kari Nygaard -489 59 155/ anne.nygaard@roros.kommune.no
Astrid Marie Sæther-958 05 526/ astrid.sether@roros.kommune.no eller
Frisklivssentralen-958 31 538 / frode.bukkvoll@roros.kommune.no

Mer informasjon om KiB
KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre stor belastning knyttet til sykmelding, attføring. arbeidssituasjon eller privatliv. KiB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne type tiltak. Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode
Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og en følger kursboken «Kurs i Mestring av Belastning – et kurs basert på kognitiv metode».
Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB)
på hjemmesidene til Fagakademiet, www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

X