Aktuelt

Suetie, inkubasjovnetïjje jïh teestadimmie Mij sjugniehtåvva jis leam naakenen lïhke orreme mij suetiem åådtjeme? Inkubasjovnetïjje jïh symptomh Maam darjoem jis vïenhtem manne leam suetiem åådtjeme? Raajnes gïeth leah vihkeles juktie gaskesesuetiem heerredidh Ij leah juvnehtimmie njaelmieskuvmiem nuhtjedh healsoedïenesjen ålkolen Gie byöroe koronavijruseteestem vaeltedh? Bïsseme gåetesne jïh byögkeles sijjine Koronavijruse laaneste dan tjïrrh mij gohtjesåvva trahpasuetie. […]

Klikk her for å lese videre

Orre koronavijruse (Covid-19) Jïjnje tsåatskelesvoete dan orre koronavijrusen bïjre. Sïejhmemes skïemtjelasse Covid-19 ajve lijnies vaejvieh vadta. Såemies almetjh, joekoen båarasåbpoe almetjh jallh dah mah leah skïemtjes aarebistie, maehtieh joekoen skïemtjine sjïdtedh. Dan åvteste vihkeles gaajhkesh dovnesh viehkiehtieh suetiegeerjehtimmiem siebriedahkesne heerredh. Jis suetiem åådtjeme maahta 0 – 14 biejjieh vaesedh åvtelen symptomh åadtjoeh. Sïejhmemes 5 – […]

Klikk her for å lese videre

Kontrollutvalget i Røros kommune bestilte en forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS i kontrollutvalgsmøtet 17. mars 2020. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020. 2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å […]

Klikk her for å lese videre

Raerieh koronan bïjre eejhtegidie, maanide jïh nåejside. Raerieh eejhtegidie darjomi bïjre maanajgujmie ektine jïh guktie maanajgujmie koronan bïjre soptsestidh. Maanah jïh korona Vååjnoe goh maanah skïemtjelassem koronavijrusinie buerebelaakan tööllh goh båarasåbpoe almetjh. Men maanah maehtieh mubpieh laanestidh. Maanah maehtieh sinsitnine stååkedidh jallh ektesne årrodh? Gaajhkesh dovnesh birresuvvieh gåetesne årrodh dan jïjnje gåarede. Maahta åerpenigujmie årrodh guktie […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset reduserer vi tilbudet for barnekontroller ved Røros helsestasjon. Dette gjør vi etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, for å hindre smitte ved at for mange mennesker møtes samtidig. Vi vil derfor kalle inn færrest mulig til samme tid. Helsekontroller for spedbarn og småbarn vil se slik ut fremover Hjemmebesøk til nyfødte […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å bistå det lokale næringslivet på Røros i den pågående situasjonen koronaviruset har skapt. Vi ser med stor bekymring på situasjonen bedriftene befinner seg i. Ikke minst de menneskelige aspektene i dette. Det er viktig at vi jobber sammen i tiden framover for å begrense de negative konsekvensene Bredden i næringslivet på Røros […]

Klikk her for å lese videre

Det er viktig at vi gjør det vi kan for at vi har et aktivt kulturliv når vi er tilbake til normaltilstand igjen. Røros kommune vil derfor ikke kreve tilbake tilskudd til arrangement i 2020 som blir avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruset.  Røros kommune krever ikke tilskudd tilbake, og fakturerer ikke husleie for […]

Klikk her for å lese videre

Det er mange som enten er i risikogruppen eller sitter i karantene som har behov for hjelp til små og store oppgaver. Da er det fint å vite at du nå kan bestille varer hos flere butikker og apotek i Røros kommune. Det går også an å varsle Røros frivilligsentral om du har behov for […]

Klikk her for å lese videre

Å synge gjør deg både glad og motivert! Det trenger vi i disse dager. Som et bidrag i den nasjonale dugnaden under koronaepedemien, gir derfor Norsk kulturskoleråd alle som ønsker det gratis tilgang til Kor Arti’ frem til 14. april. Hva er Kor Arti’? Kor Arti’ er en digital plattform for å lære sang og musikk. […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med koronautbruddet er det opprettet et eget tverrfaglig team for psykisk helse i Røros kommune.  Disse er med i teamet: SANKS SANKS står for Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus. Tjenesten er for den sørsamiske befolkningen i Fjellregionen. SANKS kan bidra med samtaler med barn, ungdom, voksne, foreldre og besteforeldre. De […]

Klikk her for å lese videre

Selv om vi på helsestasjonen ikke kommer i direkte kontakt med dere på skolen og Helsestasjon for ungdom akkurat nå, vil vi at dere skal vite at vi fortsatt er her for dere!  Har dere behov for å prate med oss eller har noen spørsmål dere lurer på, er det bare å ta kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

Gjennom Program for folkehelsearbeid skal uteområdene ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet rustes opp over en periode på 3 år. Dette blir et stort løft for barn og unge på Røros, sier folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll. Om programmet Program for folkehelsearbeid er ei nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen […]

Klikk her for å lese videre

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger har NAV Røros, Os og Holtålen på lik linje med alle NAV-kontor i Trøndelag iverksatt tiltak for å begrense smittefaren, både for besøkende og ansatte. Planlagte møter gjennomføres via telefon eller videoløsninger. Det er også etablert ordninger med vakttelefon i stedet for drop in-besøk. De fleste som nå blir permittert, […]

Klikk her for å lese videre

I helga skulle det egentlig være KlubbLAN, men det går jo ikke slik situasjonen er akkurat nå. Heldigvis finnes det andre måter å møtes på, så nå blir det KlubbLAN på internett! Hva kan jeg være med på? Fredag ettermiddag åpner vi en Minecraft-server du kan spille på gjennom hele helga (og etter helga). Lørdag […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har vedtatt at alle landets barnehager og skoler skal stenges på grunn av koronautbruddet. Foreløpig er skoler, barnehager og skolefritidsordning (SFO) stengt fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har vedtatt at alle landets barnehager og skoler skal stenges på grunn av koronautbruddet. Foreløpig er skoler, barnehager og skolefritidsordning (SFO) stengt fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den […]

Klikk her for å lese videre

Tidene gjelder fra og med torsdag 19. mars. Åpningstider Røros legesenter: Mandag – fredag: kl. 08.30 – 15.30. Telefonen vil være åpen fra kl. 08.30 – 12.00 og kl.13.00 – 15.00. Åpningstider koronatelefonen: Mandag – fredag: kl. 09.00 – 12.00 og kl 13.00 – 15.00. Lørdag – søndag: kl. 10.00 – 14.00 Vanlig forkjølelse? Har […]

Klikk her for å lese videre

Vi er i en situasjon vi aldri har vært i før. Ingen lærere har måttet ha all undervisning på nett, og ingen foreldre har måttet hjelpe barna sine med alt skolearbeid. Dette er upløyd mark for oss alle. Vi kommer til å møte utfordringer alle sammen, men vi løser dem sammen!

Klikk her for å lese videre

Røros tur- og løypeforening gjør en viktig jobb med å kjøre skiløyper hver vinter. Dette arbeidet går som vanlig også i disse tider. Vi oppfordrer innbyggerne våre til å spenne på seg skiene og innta løypene i ledige stunder. Ut å gå på ski! Mange har litt ledig tid i disse dager. Det kan fort […]

Klikk her for å lese videre

Nå som skoler, barnehager, idrettsanlegg og fritidsklubber er stengt eller har reduserte åpningstider, kan det bli ekstra vanskelig for de som ikke har det bra hjemme. For noen betyr denne tiden flere bekymringer enn vanligvis. Noen er redde og utrygge, og har kanskje ingen å snakke med.  Vi har laget en oversikt over hvem du […]

Klikk her for å lese videre

X