Aktuelt

Endelig er festivalen tilbake etter pandemien, og våre svenske venner kunne endelig komme over grensen for å feire. Fredag 29. september var det offisiell åpning av festivalen ved Elle Merete Omma, leder for Samerådets EU-avdeling. På åpningen sørget Ramona Kappfjell Sørfjell og skolelever fra Røros skole for de kulturelle innslagene. Vi ønsker arrangører og publikum […]

Klikk her for å lese videre

Kom og hør på podkast med oss! Nå kommer sesong 2 av podkasten «Hævvi»! Torsdag 28. september kl 18.00 på Smelthytta Rørosmuseet er det premiere på første episode av NRKs sørsamiske podkast «Hævvi»! Kom og hør sammen med oss. «Hævvi» består av viltre Jonna og omtenksomme Nelly. Bestevenninne er utstyrt med hver sin mikrofon, og […]

Klikk her for å lese videre

Send inn innspill! Regjerningen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. I den anledning vil Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet ha innspill til arbeidet med denne meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan […]

Klikk her for å lese videre

Aavoetjåanghkoe gaajhkesidie! Healsoe-pryövenasse SAMINOR lea akte dejstie vihkelommes maahtoevierhtie saemiej jïh laedtiej healsoeh guarkedh. Daate gåalmeden pryövenasse, SAMINOR 3, böörie rïhpestæmman dåeriedidh, skïereden 28. biejjien Storstuggu:sne Plaassjesne. Ts. 15 raejeste almetjh maehtieh dahkoe båetedh vuesiehtimmide vuejnedh jïh njaelkies beapmoeh byöpmedidh. Ts. 17 raejeste aavoetjåanghkoe aalka! Dellie musihke, heelsegh jïh gieltegs gaahtjemh. Maahtah vielie öörnemen bïjre […]

Klikk her for å lese videre

Åpen dag – brannstasjonen Lørdag 23. september er det åpen dag på brannstasjonen på Røros fra klokken 12 .00- 14.00. Det blir aktiviteter for barn, kunnskapsløype, vi viser frem noe av utstyret vi bruker og deler ut premier. Kom innom for en trivelig dag for hele familen sammen med brannvesenet. Velkommen!

Klikk her for å lese videre

Den internasjonale eldredagen arrangeres hvert år 1. oktober. I år setter Røros Eldreråd søkelyset på eldreomsorg i kommunen vår, og hvordan eldre møter alderdommen. Program Tema: Møte med eldreomsorgen i Røros kommune Velkommen. Innslag v/Seniorkoret. Underholdning v/spellemann Jan Borseth. Faglig innlegg v/Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester og Nina Leer Harborg, virksomhetsleder hjemmebasert […]

Klikk her for å lese videre

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen (covid-19) før høst- og vintersesongen 23/24, hvis du er blant disse gruppen Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere Aldersgruppen 18- 64 år som inngår i risikogruppene, Aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom, Aldersgruppen 6 måneder- 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, Gravide i 2. […]

Klikk her for å lese videre

Her kommer siste nytt fra kommunal Landbruksavdeling. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Delta på sørsamisk helsekonferanse! Torsdag 16. og fredag 17. november 2023 arrangerer Aajege, Sørsamisk helsenettverk og Sametinget til sørsamisk helsekonferanse på Quality Airport Hotell Værnes, på Stjørdal. Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging. […]

Klikk her for å lese videre

Buerie båeteme Raasten Rastah:se Storstuggu:sne skïereden 28. biejjien raejeste golken 1. biejjien raajan! Raasten Rastah lea festivaale gaajhkide fuelhkide, sjïere maanide jïh noeride. Daate kulturelle jïh sosijaale gaavnedimmiesijjie maam stoere programmem fuelhkide öörnie. Maanah jïh noerh maehtieh ovmessie workshop:ide dåeriedidh, dovne vætna, teatere jïh kåanstoen bïjre. Geerve almetjh maehtieh seminaaride jïh digkiedimmide dåeriedidh, aamhtesi bïjre […]

Klikk her for å lese videre

Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38 av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, i samarbeid med brannvesenet. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. I denne forbindelse inviterer Rørosregionen brann og redning til åpen dag på brannstasjonen på Røros Lørdag […]

Klikk her for å lese videre

Endring av områdeplan for Røros sentrum med planid 20130009_2 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Formålet med planendringen er å innarbeide bestemmelser for virksomhetsskilt, belysning, uteservering m.m. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, […]

Klikk her for å lese videre

Siste åpningsdag før biblioteket flytter, blir lørdag 14. oktober. Siste frist for bestilling av fjernlån blir mandag 2. oktober. Biblioteket blir da stengt i 6-8 uker. Gjenåpning vil bli annonsert. Vi oppfordrer alle til å komme og låne før det blir stengt. Det du låner skal da leveres i det nye biblioteket, etter at det er åpnet. Slik […]

Klikk her for å lese videre

Valgstyret har godkjent kommunestyrevalget og signert valgprotokollen. Lenke til valgprotokollen (valgstyrets møtebok) med resultatet i sin helhet. Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2027: Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak Veierud Busch Sadmira Buljubasic Jon Anders Kokkvoll Elin Louise Silderen Tamnes Oskar Tørres Lindstad Henrik Grønn John Helge Andersen Rune Tørresvold Per Erik […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.  Send inn forslag til kandidat Har du […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Bilde: Kart over målinger planlagt for 2023 (blå) og gjennomført i 2022 (grå). Dette er en fortsettelse av […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 23. september inviterer Brekken Pensjonistforening, med støtte av Den Kulturelle Spaserstokken Røros kommune, til sin årlige høstcafé. Her serveres det gratis kaffe og kaker og det blir trekning av høstlotteriet. Helge Solsten m. flere kommer for å underholde. Ønsker du transport til Brekken, kan du bestille Fleksibel transport hos ATB allerede 7 dager i forveien […]

Klikk her for å lese videre

Vi er opptatt av at innbyggerne i Røros kommune får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover. Vår samarbeidspartner, Respons […]

Klikk her for å lese videre

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet. Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok i går prisen på vegne av alle som bor i Circumferensen. – Det var en ære å motta denne på vegne av de mange som i flere tiår har bidratt i dette […]

Klikk her for å lese videre

Oppmålingsavdelingen i Røros kommune har i løpet av juni 2023 hatt rutinemessig tilsyn fra Kartverket. Hensikten er å kontrollere at arbeidet vi utfører er i samsvar med gjeldende lover og regler. – Slike jevnlige tilsyn er svært nyttig for oss, og gjør at vi hele tiden kan forbedre vår saksbehandling og våre rutiner, sier Benjamin […]

Klikk her for å lese videre

X