Blog

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppe

Målgruppen for tiltakene det kan søkes midler til er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hva mener vi med utenforskap?

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt
 • Manglende sosialt nettverk
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter

Hva kan det søkes tilskudd til?

Både frivillige foreninger, kommuner og private aktører kan søke tilskuddsordningen. Det kan f.eks. søkes støtte til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet

For full informasjon om ordningen, hvem som kan søke og hva det kan søkes om, se Bufdir sine hjemmesider: Tilskudd til inkludering av barn og unge

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022.
Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

X