Blog

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge”. Kommuner og organisasjoner kan nå søke midler fra tilskuddsordningen.

Hva kan man søke til?

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke tilskudd.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Hvor lang periode kan man søke for?

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år. Laveste tildelingsbeløp er 50 000 kroner per tilskuddsår.

Dette gjelder for kommunale søkere:

Kommuner skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom kommuner søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokal arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.

Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene. Kommunene skal ikke rangere sine egne søknader. Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Kravene til forankring i kommunen er også forenklet. Kommunene må forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om midler til prosjekter (aktivitetstyper) som støtter opp under tilskuddsordningens mål. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tidligere tilskuddsordninger gjennom Bufdir skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Når er søknadsfrist?

Søknadsfrist er 17. desember.

Mer informasjon, søknadsskjema og veiledning til søknad finner dere her: Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge

Kontaktperson i Røros kommune: Marit Trollerud

X