Archives

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne/Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne/Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever i den […]

Continue Reading

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Det er svært viktig å ta visse forholdsregler. Forebyggende tiltak: • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig […]

Continue Reading

Arbeidet med reguleringsplan for nytt bibliotek og park på Nilsenhjørnet er igangsatt. Coop, som er ansvarlig for prosjektet ønsker innspill til dette arbeidet og ber om at dette blir sendt innen 18 september. 9. september blir det et nettmøte. Klikk her for å delta

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Øverhagaen 6 og 8 (fig. 1). Planen vil omfatte endringer av eksisterende reguleringsplaner, samt en regulering av nytt område. Planen utarbeides som en detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Plandokumentene sees her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=20200007

Continue Reading

Velkommen til informasjonsmøte om Samisk språkuke på Røros 😊! Samisk språkuke 2020: Dato: 19. – 25. oktober 2020 (uke 43) Sted: Hele landet For hvem: Absolutt alle er invitert! Med denne bakgrunnen inviterer Aajege alle som er interessert til oppstartsmøte med informasjon og idemyldring om hva vi kan gjøre her på Røros i forbindelse med […]

Continue Reading

Samisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Samisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging. Årets seminar: Seminaret tar for seg temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og […]

Continue Reading

Fredag kveld, 24.07.2020, i Márkomeannu sitt samisk festivalhelg i Oslo, SALT ble de nye samiske veiviserne offentliggjort. Tre jenter og en gutt er nå valgt til å reise i hele Norge for å fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk ungdom i dag. De er det 17. kullet og skal […]

Continue Reading

TV-aksjonen for 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er […]

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for verneområdene. Ny leder er Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og ny nestleder er Line Storsnes, ordfører i Engerdal kommune. Det er opprettet en ny stilling som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia, denne har kontorplassering på Skrivargarden i Drevsjø. Sindre Kolstad Valan fra […]

Continue Reading

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 18. juni 2020 utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Røros kommune og i den sørøstlige delen av Holtålen kommune. Måleområdet strekker seg fra Skordalen i nord til Os i sør, og i vest inn mot grensen til Forollhogna nasjonalpark. Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt […]

Continue Reading

I sommer tar linje 540 deg fra Røros til Synnervika. Videre kan du ferdes på en vakker båttur med Fæmund II. Femundsmarka er en nasjonalpark som byr på fin natur hvor du kan padle kano, dra på sykkeltur, fisketur, gå på både lange og korte turer og mye annet. Linje 540 følger rutetidene til båten […]

Continue Reading

Landbruksnytt er ute med ny utgave, klikk her for å lese. Viktige datoer våren 2020 Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2020  –  15. mars Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Os, Røros og Holtålen  –  15. mars Infomøte om bruk av Gårdskart etc., Røros og Holtålen (kommer mer)  –  18. mars Fagmøte klimatiltak og agronomi på […]

Continue Reading

Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein i skog og på fjell. Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss. Mange av hodyra går i tillegg mot slutten av en lang drektighetsperiode, noe som gjør utfordringen enda større. […]

Continue Reading

Røros kommune forbereder seg på å håndtere smittete med koronavirus, og har utarbeidet egne prosedyrer for dette. Hvis pasienter på Røros skal testes, vil de etter en telefonsamtale med lege, motta besøk i hjemmet av helsevakt. Helsevakt er en sykepleier/paramedic, som er opplært i å utføre testen. Selve testen er en enkel prøve som tas […]

Continue Reading

Kulturskolen og teaterlaget har i nært samarbeid utvidet teatertilbudet for barn og unge, et satsningsområde for begge parter. Sammen har vi stor glede av å vise dere klassikeren Jungelboken! I slutten av januar fylles scenen med teaterglade barn og unge, fabelaktig scenografi og fantastiske kostymer. Det er over 100 involverte på og bak scenen, med […]

Continue Reading

I jula er vårt servicetorg åpent 23., 27. og 30. desember, mellom kl. 10:00 og 14:00. Jule- og nyttårsaften har vi stengt.

Continue Reading

Rute 21 og 22 kjøres mandag 30/12. Rute 22 flyttes fra nyttårsaften. Rute 23 og 24 kjøres torsdag 2/1. Rute 23 flyttes fra 1/1.

Continue Reading

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Røros Folkehøyskole . Det er utarbeidet planprogram for planarbeidet. Dette er på høring og offentlig ettersyn frem til 27.1.2020. Plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside https://roros.kommune.no/politikk/horinger/ Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes tlf.: 99 23 58 77/ e-post: sr@feste.no Eventuelle uttalelser sendes […]

Continue Reading

Continue Reading

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen – Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020. Hvem kan få tilskudd: Private eiere av freda samiske bygninger Private eiere av særlig verneverdige […]

Continue Reading

X