Archives

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen-, Os og Røros i samarbeid med Frisklivsentralen og Frivilligsentralen starter opp med selvhjelpsgrupper for alle over 18 år etter påske. Selvhjelpsgrupper skal virke både helsefremmende og forebyggende. Dette er en gylden mulighet til å jobbe med egne utfordringer. Gruppen vil være selvstyrt, men får starthjelp av to kursede igangsettere, som også ordner med lokaler. […]

Klikk her for å lese videre

Røros Kommunestyre har i møte den 04.02.2021, vedtatt ovennevnte reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Detaljreguleringen åpner for etablering av forretningsbygg på eiendom 132/578 i Gjøsvika. Det er rekkefølgekrav til etablering av gang- og sykkelveg langs Havsjøveien fra Hånesåsveien og frem til til eksisterende gang- og sykkelveg ved Stenbråttet barnehage i Femundsveien. Eksisterende forretningseiendom […]

Klikk her for å lese videre

I også i år står julegavetreet på Domus kjøpesenter på Røros! Her kan du gi gaver til barn, unge og voksne som trenger det. Vi vet at behovet er størst for barn i alderen 1-18 år. Treet står fremme fra 4. til 14. desember, vis-a-vi minibankautomaten i 1. etasje. Gaven må være pakket inn, og […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du melde deg på Introduksjonskurskurs – sørsamisk i praktiske situasjoner

Klikk her for å lese videre

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke. Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Planlegg reisen AtB har ansvar for reiser med buss, […]

Klikk her for å lese videre

Abakus har på vegne av Røros kommune og samarbeidskommuner lagt ut anbudskonkurranse om rammeavtale for leveranse av kontormøbler til kommunene på Doffin. Frist for innlevering av tilbud er 8 desember 2020 klokken 12.00 Her finner du lenke til konkurransen: https://permalink.mercell.com/141909314.aspx

Klikk her for å lese videre

Her finner du: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (Landbruk)  

Klikk her for å lese videre

oktober inviterer Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk til halvdagsseminar og åpning av prosjektet “Helsetjenester til samisk befolkning – samisk helseteam”, som er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Oppdatert invitasjon til halvdagsseminar Sted: kinosalen på Storstuggu, Røros. Tid: kl. 11.00 og avsluttes kl. 14.00.   Smitteverntiltak gjør at maks antall […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du program for gïelevåhkoe/ samisk språkuke  på Røros.  Bli med!  

Klikk her for å lese videre

De siste par ukene har det vært gjort en stor jobb med å bytte ut alle trygghetsalarmer for hjemmeboende og ved omsorgsboligene i Røros kommune. Ansatte i hjemmetjenesten har sammen med ansatte fra responssenteret (brannvakta) besøkt opp mot 190 brukere som nå har fått ny boks på veggen. En stor takk til alle for vel […]

Klikk her for å lese videre

invitasjon til åpning av samisk helseteam åarjelsaemien på sørsamisk

Klikk her for å lese videre

Vi utlyser stilling som leder for felles regnskapskontor. Klikk her for mer informasjon

Klikk her for å lese videre

Ny utgave av landbruksnytt kan du lese her

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne/Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne/Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever i den […]

Klikk her for å lese videre

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Det er svært viktig å ta visse forholdsregler. Forebyggende tiltak: • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig […]

Klikk her for å lese videre

Arbeidet med reguleringsplan for nytt bibliotek og park på Nilsenhjørnet er igangsatt. Coop, som er ansvarlig for prosjektet ønsker innspill til dette arbeidet og ber om at dette blir sendt innen 18 september. 9. september blir det et nettmøte. Klikk her for å delta

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Øverhagaen 6 og 8 (fig. 1). Planen vil omfatte endringer av eksisterende reguleringsplaner, samt en regulering av nytt område. Planen utarbeides som en detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Plandokumentene sees her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=20200007

Klikk her for å lese videre

Velkommen til informasjonsmøte om Samisk språkuke på Røros 😊! Samisk språkuke 2020: Dato: 19. – 25. oktober 2020 (uke 43) Sted: Hele landet For hvem: Absolutt alle er invitert! Med denne bakgrunnen inviterer Aajege alle som er interessert til oppstartsmøte med informasjon og idemyldring om hva vi kan gjøre her på Røros i forbindelse med […]

Klikk her for å lese videre

Samisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Samisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging. Årets seminar: Seminaret tar for seg temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og […]

Klikk her for å lese videre

X