Blog

Aktuelt, Næring

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd 15. mai

Illustrasjonsfoto for Næring: Husk søknadsfristen for produsksjonstilskudd 15. mai.

Registrering av dyretall (ikke lam) skal registreres i mai. Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mai. Dette gjelder også pelsdyr.

Telledato, og første dato det kan søkes for produksjonstilskudd, er 1. mai med søknadsfrist 15.mai 2017. Dette er del 1 av tilskuddssøknaden for 2017. Del 2 registreres med telledato 1. oktober (første dato det kan søkes) og søknadsfrist 15. oktober med mulighet for å endre søknaden i 2 uker etterpå. Fram til 10.01.2018 kan opplysninger om avløserutgifter og tall fra utmarksbeite etterregistreres.

Absolutte frister – ta kontakt om du trenger hjelp!
Søknaden må leveres elektronisk gjennom Altinn, og fristene 15. mai og 15. oktober er absolutte for å få levert søknad. Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før fristen om du får problemer med dette. Det anbefales sterkt å søke så snart som mulig etter 1. mai.

Utbetalingsdato på tilskudd for 2017 blir trolig 21.02.2018.

Miljøkrav
Søkere skal ha gjødselplan og journal over plantevernmidler. Gjødselplanen for vekstsesongen 2017 trenger ikke å være klar før søknadsfrist 15. mai, men den skal være klar før vekstsesongen starter. I tillegg er det et vilkår for å få tilskudd at du ikke foretar inngrep som forringer kulturlandskapet uten tillatelse, og det må være en vegetasjonssone mot vassdrag på minst 2 meter.

Veiledningshefte for søknadsomgangen finner du på Landbruksdirektoratet.

NB: fra 2018 vil perioden for registrering av dyretall være 1.-15. mars.

X