Blog

Remerket som bærekraftig reisemål

Røros er nå remerket som bærekraftig reisemål, etter å ha besvart et sett med indikatorer og gjennomført kontrollbesøk på Røros over to dager. Selv om remerkingen nå er gjennomført, betyr det ikke at arbeidet er over.

En arbeidsgruppe med deltakere fra kommunen, Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage har jobbet med merkeordningen siden høsten 2018. Merket betyr at Røros over tid skal bli mer bærekraftig, ikke at Røros er bærekraftig. Reisemålet, i dette tilfelle Røros, må arbeide kontinuerlig med kravene i ordningen, og vise en forbedring ved remerking som skjer hvert tredje år. Stadig flere reisemål har eller jobber for å få Merket for Bærekraftig reisemål. Både gjester og innbyggere har en økende bevissthet rundt bærekraft, og det blir stadig viktigere for reiselivsaktørene å vise at man tar grep for å minske sitt fotavtrykk. At Røros nå har fått beholde merket for andre gang er et tydelig signal om at kommunen og reiselivsnæringen tar bærekraft på alvor.

Omfattende dokumentasjon
Mye av arbeidet så langt har bestått i å innhente dokumentasjon relatert til kriteriene for merkeordningen. Arbeidsgruppa har også samlet innspill som skal være med på å forme det videre arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet på Røros. – Dokumentasjonsarbeidet har tatt tid, men noe som har vært viktig underveis har vært å samle inn innspill. Vi har gjennomført en åpen temakveld og flere spørreundersøkelser parallelt med å svare opp indikatorene for merkeordningen. Vi har fått inn mange gode besvarelser og nyttige innspill fra både gjester, reiselivsaktører og innbyggere i Røros kommune, som gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre, forteller Tone M. Ruud fra Rørosregionen Næringshage. – Vi har også fått inn kjærkomne bekreftelser på at vi er på rett spor. I årets gjesteundersøkelse meldte 92% av gjestene at det er viktig for dem at Røros jobber med bærekraft og miljø, og 87% mener det er viktig at vi har Merket for Bærekraftig reisemål. Blant innbyggerne våre er meningene litt mer delte, men nesten 70% er enige i at det er bra at reiselivet satser på bærekraftig utvikling, og 65% mener at det er viktig at vi beholder Merket. Dette er et godt utgangspunkt, og gjennom oppfølging av den nye handlingsplanen håper og tror jeg at vi vil kunne overbevise flere Rørosinger om at dette er et godt verktøy, sier Tone.

Videre arbeid
Selv om remerkingen er på plass, er det nå mye som skal følges opp. En samlet handlingsplan skal være med på å sette i gang en rekke tiltak for å føre videre arbeidet med merkeordningen. – Det er tre år til neste remerking, men vi har mye å ta tak i allerede nå! Handlingsplanen skal sette i gang tiltak som skal forbedre prosessen videre.  Mye av arbeidet nå ligger i å videreutvikle samarbeidet for å få satt i gang tiltakene i handlingsplanen. Vi må koordinere oss og finne ut hvordan vi best kan jobbe med merkeordningen i et langsiktig perspektiv, sier reiselivssjef Tove Martens.

Ønsker å involvere i større grad
Til nå har arbeidsgruppa vært et verktøy for å gjennomføre remerkingen. Men de ønsker at flere skal føle et sterkere eierskap til merkeordningen. – I det videre vil vi søke et bredere samarbeid som involverer flere næringer som handelsstand, næringslivet, industri, attraksjoner mm. – alle må ha et eierskap til dette, fortsetter hun. – Det er mye godt samarbeid på Røros. For å få til en faktisk bærekraftig utvikling er det viktig å sørge for en god informasjonsflyt mellom relevante aktører, og sikre at de som jobber med ulike prosjekter kjenner til hverandre og samarbeider der det er naturlig, avslutter næringssjef Ole-Kjetil Lagaard.

Handlingsplanen, og etterhvert også sentrale funn fra undersøkelsene, vil bli tilgjengelig gjennom kommunens temasider om bærekraft.

Medlemmer i arbeidsgruppa

Fra Røros kommune

 • Næringssjef Ole-Kjetil Lagaard (bilde)
 • Verdensarvkoordinator Torfinn Rohde
 • Samfunnsplanlegger Hanne Bryde

Fra Destinasjon Røros

 • Daglig leder Tove Martens (bilde)

Fra Rørosregionen Næringshage

 • Prosjektleder Sigrid M. Jansen (nå daglig leder Frontal Media as)
 • Prosjektmedarbeider Tone M. Ruud (bilde)
 • Prosjektmedarbeider Olin Steinsvik
Røros sommer. Foto: Terje Rakke. Innovasjon Norge

Foto: Terje Rakke. Innovasjon Norge

Fakta om ordningen

Bærekraftig Reisemål – Lokalt engasjement i et langt perspektiv

Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» eies av Innovasjon Norge. Ordningen er et verktøy for systematisk arbeid og et redskap for utvikling.

 • Til nå er det 15 destinasjoner som benytter seg av ordningen.
 • Røros kommune ble sertifisert som bærekraftig reisemål som en av fire piloter i 2013.
 • For å kunne tildeles Merket for bærekraftig reisemål må Standard for Bærekraftig reisemål besvares og dokumenteres, og besvarelsen må godkjennes av kontrollør.
 • Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av 44 kriterier og 104 indikatorer som skal besvares og dokumenteres innenfor områdene:

A: Forankring og implementering politisk
B: Forankring og implementering på reisemålet
C: Bevaring av natur, kultur og miljø
D: Styrking av sosiale verdier
E: Økonomisk levedyktighet

 

X