Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø

Røros kommune reviderer klima- og energiplanen 2018-2030

Røros kommune reviderer Klima- og energiplanen

Røros kommune starter nå med å revidere klima- og energiplanen, og ønsker å høre din stemme. Planen skal være ferdig ved utgangen av 2017.

Røros kommune skal revidere klima- og energiplanen
Røros kommune har i dag en Energi- og klimaplan for perioden 2010 til 2020. Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år, jf. bestemmelsen om revisjon av kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Det skal derfor settes i gang et arbeid med å revidere planen. Dette underbygges også i Røros kommunes planstrategi 2016 – 2019. Saken er lagt til komite for helse og omsorg. Rune Krogh er saksordfører i komiteen og Hanne Bryde er saksbehandler.

Nasjonale og internasjonale forventninger til klimaomlegging
FNs klimapanels femte hovedrapport viser at oppvarmingen siden midten av det 20. århundret hovedsakelig skyldes økte klimagasskonsentrasjoner som følge av menneskeskapte utslipp. Dersom verden skal overholde togradersmålet, må vi innen 2050 redusere klimagassutslippene våre med 60-80 prosent i forhold til hva utslippene var i 1990. Sentrale myndigheter har i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 12.6.2015 bestemt at Attraktive og klimavennlige by- og tettstadområder skal være ett av tre hovedsatsinger.

Røros kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Vi skal også i planen si noe om hvilke klimatilpasningstiltak vi kan og bør gjennomføre i ut fra dagens klimaframskrivinger.

Klima- og energiplan Foto: FN

Klima- og energiplan, Foto: FN

Vi ønsker innspill fra DEG!
Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Vi må arbeide godt sammen om vi skal nå klimamålene. Kommunen ønsker derfor forslag og innspill fra deg.Dere vil også bli invitert til seminarer/arbeidsmøter der både kunnskap og eksempler vil bli hentet inn slik at vi kan finne de gode løsningene her hvor vi bor. Tid, sted og tema for møtene vil bli annonsert.

I forbindelse med planarbeidet har vi opprettet en egen klimaside på facebook der vi legger ut forskning, inspirasjon og informasjon om planprosessen. Følg oss her, og del dine ideer og innspill. Informasjon om oppstart av prosessen sendes også til nabokommuner, overordnede myndigheter og lokale interesseorganisasjoner.

X