Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Natur og miljø, Nyheter

Resultatene av den første innbyggerundersøkelsen er klar

Illustrasjonsfoto resultatene fra innbyggerundersøkelsen er klar

Røros kommune gjennomførte på slutten av året 2017 sin første innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

Vi arbeider både internt i kommuneorganisasjonen og eksternt ut til våre brukere og innbyggere for å forbedre våre rutiner og tjenester. På denne måten kan vi stadig være undervegs med å utvikle systematikk og godt innhold i tjenestene.

Resultater av en helhetlig oppsummering av omdømme_innbyggerundersøkelsen

Bildet viser resultatet av en helhetlig oppsummering av hvordan innbyggerne oppfatter omdømme. Skalaen går fra 1 til 6, der 6 er høyeste score.

Gode resultater og tydelige tilbakemeldinger om forbedringspotensialer
Sammenfattet for helhetlig omdømme, viser resultatene fra innbyggerundersøkelsen at Røros kommune ligger noe over resultatet for landsgjennomsnittet. Dette er gledelig lesning. Samtidig peker innspill til flere spesifikke områder på forbedringspotensialer som vi skal jobbe videre med.

På mange av områdene er det allerede i gang både planer og tiltak som svarer på utfordringene som resultatene viser. Et eksempel er klimaplanen som sluttføres denne våren. Det samme gjelder arealplanen og sentrumsplanen som gir framtidige føringer for bl.a. transport og tilgjengelighet, et område som vi scorer noe lavere på enn landsgjennomsnittet.

Et helt sentralt område er «møte med din kommune». Her viser resultatene at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder eksempelvis informasjon, oppfølging av ulike saker både politisk og administrativt og samhandling med våre innbyggere og brukere. Her må vi i tiden fremover jobbe med å finne gode løsninger i samarbeid med politikere og innbyggere. Utvikling av lokaldemokratiet er en viktig del av dette.

Illustrasjon av resultater for møte med kommunen og servicetilbudet

Bildet viser resultatene for områdene møte med kommunen og servicetilbudet. Skalaen går fra 1 til 6, der 6 er høyeste score.

Tydelig sammenheng mellom Kommunekompasset og innbyggerundersøkelsen
Høsten 2017 evaluerte vi for andre gang organisasjonen Røros kommune etter metoden Kommunekompasset(første gang var i 2013). Resultatet viser at Røros kommune har gjort svært store forbedringer innenfor mange områder når det gjelder forvaltningspraksis. Evalueringen tar utgangspunkt i at det finnes “en idé” om hva som er den “optimale kommune”. Kommunekompasset vurderer hvor langt unna eller hvor nærme man er dette idealet. Den høye scoren i evalueringen er et resultat av målrettet arbeid på spesifikke områder i perioden 2014-2017. Etter at det nå er foretatt en ny måling, skal vi på nytt utarbeide en utviklingsstrategi som legger videre føringer for dette målrettede arbeidet.

Det som allerede nå er klart, er nettopp at de områdene hvor resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser tydelig forbedringspotensialer, er områder vi skal prioritere i Kommunekompasset. Det er både interessant og betryggende å se at det er de samme utfordringene som kommer fram, både når vi gjør en analyse av organisasjonen Røros kommune (Kommunekompasset) og når våre innbyggere gir sin tilbakemelding.

Om innbyggerundersøkelsen
Denne innbyggerundersøkelsen er den første som Røros kommune har gjennomført. Heretter skal vi gjennomføre en innbyggerundersøkelse hvert fjerde år. Innbyggerundersøkelsen ble sendt til 500 mottakere tilfeldig utvalgt fra folkeregisteret, basert på et automatisk uttrekk gjort av Skatteetaten.

Innbyggerundersøkelser er et verktøy for å måle tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Resultatene og innspillene er viktig informasjon som vi skal bruke i videre arbeid med tjenesteutvikling, forbedret dialog med innbyggerne og kommunal styring. Vi er derfor svært takknemlig for alle svarene vi fikk inn gjennom undersøkelsen. Takk også til de av dere som har benyttet dere av muligheten til å gi innspill til forbedringer. Vi skal sørge for at disse blir vurdert og kanalisert til riktig tjeneste. Tusen takk for alle svar!

Undersøkelsen ble gjennomført via nettportalen «Bedre kommune» som er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS). Gjennom å bruke denne nettportalen har vi også mulighet til å sammenligne oss med andre kommuner.

Klikk på lenken for å se en samlet fremstilling av resultatene fra innbyggerundersøkelsen.

 

X