Blog

Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros
6. februar 

Aajege, Rørosmuseet og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag torsdag 6. februar på Røros.

Program for dagen

0900: Rådhuset Røros kommune

Flaggheising, hilsningstale ved ordfører Isak Busch og tale for dagen.

1200 – 1300: Røros Folkebibliotek

Formiddagsforedrag og kaffe med forfatter og fotograf Torgrim Halvari.

1500 – 1645: Aajege på Røros videregående skole

Enkel servering

 • Salg av kjøttsuppe av hakk med poteter, løk og gulrot.
  Voksen kr. 150 og barn kr. 75.

Kaffe/te og kake inngår i prisen.

 • Kun kaffe og kake kr. 50.
 • Vipps eller kontant betaling.

Av hensyn til bestilling av mat ønsker vi å få en tilbakemelding hvem som ønsker matservering innen 4. februar til Laila Mari Brandsfjell på mail laibra@trondelagfylke.no eller tlf. 932 65 354.

1645 – 1715:    Kulturelle innslag

Med barn fra Svaale, 3 nye joiker fra samiske grunnskolebarn,
Røros barnegospel og Røros Soul Children.

1730 – 1830:    Kulturelle aktiviteter

 • Barnens rajd – kulturhistorisk lek for barn i Verket
 • Foredrag med Torgrim Halvari med utgangspunkt i prosjektet og bokutgivelsen «Same – 100 mennesker i Sápmi»

Sløydutstilling og Sametingets «Bygningsvernutstilling 2011 – 2017» vil bli stående i inngangspartiet til Aajege hele uka.

1900: Bergstaden Ziir

Sørsamisk – norsk gudstjeneste – Samenes nasjonaldag

Med Harald Hauge

Buerie båeteme! Velkommen!

 

Goevten 6.biejjien 2020   

Saemien åålmegebiejjiem heevehtibie Plassjesne

Aajege, Rørosmuseet jïh Plassjen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh duarstan goevten 6.b. Plassjesne.

Biejjien programme:

0900: Plassjen tjïelten Raeriegåetesne

Saevegelutnjeme, heelsegh tjïelten åejveste, Isak Busch, jïh biejjien håalome

1200 – 1300: Plassjen almetjigærjagåetesne

Lohkeme jïh prïhtjege tjaeliejinie jïh guvviedæjjine Torgrim Halvari.

1500 – 1645: Aajege Rørosen jåarhkeskuvlesne

Beapmoe

 • Bearkoejoptse pearine, löökine jïh viskesroehtsine.
  150 kr jïh maanide 75 kr.

Prïhtjege/löövje jïh gahkoe meatan åasesne.

 • Ajve prïhtjege jïh gahkoe 50 kr.
 • Maekseme: Vipps:n tjïrrh jallh beetnegigujmie.

Juktie edtjebe beapmoem dængkodh, dle sïjhtebe daejredh gïeh beapmoem sijhtieh. Bïeljelh eannan goevten 4.b., Laila Mari Brandsfjellese e-påastine  laibra@trondelagfylke.no jallh tellefovnine 932 65 354.

1645 – 1715: Laavlome

Maanajgujmie Svaaleste, Golme orre joikh åarjelsaemien skuvlemaanijste, Røros barnegospeleste jïh Røros Soul Children:ste.

1730 – 1830: Kultuvreles darjomh

 • Maanaj raajroe (Barnens rajd) – stååkedimmie maanide, Verket
 • Lohkeme Torgrim Halvarine «Same – 100 mennesker i Sápmi»

Duedtievuesiehtimmie jïh Saemiedigkien «Bygningsvernutstilling 2011 – 2017» Aajegen kåavesne abpe våhkoem.

1900: Bergstaden Ziir

Åarjelsaemien – daaroen gyrhkesjimmie – Saemien åålmegebiejjie

Harald Haugine.

Buerie båeteme!

X