Blog

Bygge og bo, Nyheter

Vi har forbedret våre saksbehandlingsrutiner etter tilsyn hos oppmålingsavdelingen

Sort/hvitt-bilde av hyttklokka i Røros sentrum med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren.

Oppmålingsavdelingen i Røros kommune har i løpet av juni 2023 hatt rutinemessig tilsyn fra Kartverket. Hensikten er å kontrollere at arbeidet vi utfører er i samsvar med gjeldende lover og regler.
– Slike jevnlige tilsyn er svært nyttig for oss, og gjør at vi hele tiden kan forbedre vår saksbehandling og våre rutiner, sier Benjamin Hicks.

Under et slikt tilsyn, plukker Kartverket ut et antall saker, og ser hvordan vi har behandlet disse. Etter tilsynet får vi en sluttrapport med feil som vi må utbedre, og frist.

Ved dette tilsynet fant Kartverket at vi må stille større krav til at bl.a. søknadsskjemaer er riktig utfylt, og at kartene som sendes inn sammen med søknaden tilfredsstiller kravene til Kartverket.
For de som søker om deling og endring på tomtegrenser betyr dette at vi vil ta kontakt dersom skjema eller kart har mangler, slik at søker kan korrigere søknaden før vi behandler den.

– Vi fikk frist til å endre våre saksbehandlingsrutiner i løpet av høsten 2023, og har allerede iverksatt tiltak, sier Hicks.

Dokumentasjonen i søknaden er viktig for at saken blir godt nok dokumentert og opplyst om HVA som er rekvirert/omsøkt endret.

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, underlagt Kartverket. Når en tomtegrense blir endret, er det kommunen som legger inn opplysninger om adresser, bygningsinformasjon og tomtegrenser i matrikkelen – det vil si kartet. Kommunene henter disse opplysningene fra søknaden, og resultatet av oppmålingsforretningen når det gjelder tomtegrenser. Kartverket har det overordnede ansvaret for blant annet matrikkelen og grunnboken, og er sentral matrikkelmyndighet.

X