Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt planprogram: Reguleringsplan for Reinholdthagaen

Planprogrammet for detaljregulering av Reinholthagaen planid 20220002 ble fastsatt av planutvalget den 15.09.2022.

Planområdet ligger i Vola, nord for Stor-Renholdtveien. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger.

Planprogrammet fastsetter hvilke tema og alternativer som skal utredes og undersøkes i utarbeidelsen av forslag til detaljregulering. Det er lagt særlig vekt på at trafikale forhold skal utredes sammen med tettstedsutvikling/boligbehov, friluftsliv og rekreasjon, kulturminner og landskapsverdier, landbruk, og vann/overvann.

Innsyn i plandokumentene
Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 15 september.

Klageadgang
Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men alle innspill i saken vil bli tatt stilling til når planen kommer til første gangs behandling. Det vil være mulig å komme med ytterligere innspill dersom forslag til detaljregulering blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

X