Blog

Aktuelt, Arealplaner, Bygge og bo, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt plan: Detaljregulering for Rørosmeieriet

Detaljreguleringsplan for Rørosmeieriet med planid 20180002 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 28.04.2022.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister med planid 20180002.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.

Klagefrist er 02.06.22

Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmanssgata 23, 7374 Røros.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre år etter kunngjøring.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post oystein.engan@roros.kommune.no

X