Blog

Nyheter, Politikk

Varsel om planoppstart – boliger Pinstivollen 2

Plankart - pinstivollen

Planoppstart for boliger – Pinstivollen 2.
Det skal settes i gang med reguleringsplanarbeid for nytt boligområde på Pinsti, 2,5 km sørøst for Røros sentrum. En vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter.

Planarbeidet er i strid med arealformål i kommunedelplan for Røros sentrum hvor området ligger avsatt til LNFR område. Det er derfor utarbeidet planprogram til arbeidet.

Merknader til planprogrammet og planarbeidet rettes innen 7 april 2021 til :
Norconsult Os v/Per Simensen
Brutippen 13
2550 Os i Ø
Tlf 95157035
Per.simensen@norconsult.com

X