Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Varsel om planarbeid – Røros videregående skole og Verket Røros

Røros videregående skole

På vegne av Trøndelag fylkeskommune varsles oppstart av detaljregulering av Røros videregående skole og Verket Røros.

Planområdet er på ca. 51,9 daa og omfatter g/bnr 133/552, 133/140, og deler av 133/138, 133/101 og 1531/1.

Lusparken arkitekter er engasjert av Trøndelag fylkeskommune som plankonsulent for arbeidet med ny reguleringsplan for Røros videregående skole. Reguleringsplanen vil også omfatte Verket Røros.

I perioden fra 2017 til i dag er det gjennomført et sammensatt arbeid med rehabilitering og nybygging ved Røros VGS med midlertidig dispensasjon fra plankrav i kommunedelplan for Røros sentrum. Plankravet er begrunnet i at gjeldende reguleringsplan ikke angir grad av utnytting for skoleområdet.

Planarbeidet skal avklare reguleringsstatus for dagens skoleanlegg og samtidig ivareta en rimelig grad av fleksibilitet til videreutvikling av skolen. Røros kommune ønsker at planarbeidet også skal omfatte områdene til Verket Røros, som derfor er tatt inn i planområdet.
I dag er området regulert til offentlig bebyggelse (skole og idrettsanlegg). Gjeldende reguleringsplan, 20090009 133/140,292,552. Sundvegen 10-12 vil bli opphevet.

Røros kommune har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes innen 24. januar 2022:
Lusparken Arkitekter as,
Brattørgata 5,
7010 Trondheim
eller firmapost@lusparken.no

Mer informasjon finnes på www.lusparken.no

X