Blog

Aktuelt, Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ny fritidsbebyggelse – del av gnr 109 bnr 4 i Røros kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 109/4 i Røros kommune.
Området ligger i Svenslia nord for Djupsjøen. Kartbeskrivelse.

Planstatus:
• Området er pr dags dato uregulert.
• Avsatt til formål fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel – benevnt som område F11:

Tiltakshaver:
Grunneierne Asbjørn og Kjell Møller i regi av sitt eget selskap Svendslia hyttegrend AS.
Oppstartsmøte er gjennomført med Røros kommune 27.09.2021.

Kommunen anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet. Konsekvensutredning for naturmangfold iht krav i kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse.

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 51-2020.
Innspill sendes helst pr epost til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal

X