Blog

Aktuelt, Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Hånesveien 1 i Røros kommune

Oversiktsfoto av eiendommen hånesveien 1

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Hånesveien 1, planid 20210012, i Røros kommune. Røros kommune er regulant og utarbeider planen.

Kunngjøringstekst:
Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Hånesveien 1 i Røros kommune.

Planen skal legge til rette for offentlig virksomhet med tilhørende infrastruktur på eiendommen gnr 132 bnr 852. I tillegg vil man vurdere å legge til rette for etablering av offentlig område eller miljøstasjon sør for eiendommen nevnt over samt utvidelse av veiformål for tilrettelegging av gang og sykkelvei fra FV 30 og inn til Hyttskrivarveien.

All informasjon i saken vil bli lagt ut på siden: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=20210012

Planavgrensingen er vist med rød linje i kartet. Planområdet består av eiendommene 132/852, 401/1 (Gjøsvika sameie), boligeiendommer øst for Hånesveien 132/1759, 132/1738, 132/1735, 132/1531, 132/945, 132/944, 132/1072, 132/89, 132/1426, 132/1427 og 132/90. Planen omfatter også deler av 1030/32 (FV30).

Innspill til planarbeidet kan sendes til postmottak@roros.kommune.no eller til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.
Merk innspillet med plannavn eller planid. Frist for innspill er 25.2.2022.

X