Blog

Aktuelt, Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Vintervoldlia – etappe 3, Røros kommune

Plan bilde - Vintervoldlia

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og videreutvikling av eksisterende hyttefelt med størrelsesorden 15 nye hyttetomter.

Atkomstløsning.
Som det er gjort rede for i planinitiativet, legges det opp til en annen atkomstløsning enn hva som er forutsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunen aksepterer at forslagsstiller varsler oppstart for denne løsningen, jf. referat fra oppstartsmøtet.

I etterkant av oppstartmøtet er det utarbeidet en mer detaljert skisse for den ønskede atkomstløsningen. Skissen er basert på et normalprofil med 4 meter kjørefeltbredde. For ikke å underestimere, er det forutsatt at terrenget i en sone på 2 meter langs østre fyllingsfot vil bli påvirket av veien og utgå som kalk- og lågurtfuruskog. Videre at resterende deler av naturtypelokaliteten vest og nord for vegen vil utgå. Med disse forutsetningene vil atkomstløsningen medføre at 0,72 daa av naturtypelokaliteten vil utgå.

Konsekvensene av dette, for naturtypelokaliteten isolert, er vurdert i vedlagte notat fra Miljøfaglig Utredning as datert 29.10.2021.

Forslagsstillers vurdering av atkomstløsningen er som følger:

– Løsningen muliggjør at sti / grøntkorridor mellom tidligere utbyggingsetappe 1 og utbyggingsetappe 2, som er en viktig forbindelse til friluftsområder og løypenett lenger øst, blir ivaretatt og sikret.
– Løsningen medfører at eksisterende hytter i mindre grad blir berørt av trafikk til og fra det nye hytteområdet.
– Løsningen medfører at 7,8 daa i nordre del av avsatt byggeområde F7 i arealdelen blir regulert tilbake til grøntformål, dvs. LNFR-område og turvei/grøntkorridor.
– Løsningen medfører at en begrenset del av naturtypelokaliteten (0,72 daa) går tapt. Delen som går tapt har pr. i dag redusert verdi pga. grøfting.
– Det vil bli utarbeidet reguleringsbestemmelser som sikrer en veiopparbeidelse som hindrer dreneringen av den østenforliggende lågurtfuruskogen mot nord. En av flere mulige løsninger er å etablere et tetningssjikt på østsiden av veifylllingen / veilegemet. Det vil i bestemmelsene bli satt krav om lukking av eksisterende grøft øst for tverrprofil 65. I sum vil dette være et kompenserende tiltak som fører til redusert drenering mot nord.
– Det vil gjennom reguleringsbestemmelser bli stilt krav om stor forsiktighet med terrenginngrep øst for veien.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/Petter Hermansen tlf. 90729347, e-post: ph@feste.no.

Uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen onsdag 08.12.2021, til Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til ph@feste.no.

For mer informasjon i saken se kommunens planarkiv eller kontakt konsulent.

X