Blog

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Hvem kan søke:
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Søknadsfrist:
Søknadsfristen er satt til 8. desember 2017, og søknad registreres på Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin nettside.

Les hele utlysningen og søk på tilskuddssidene til Bufdir.

X