Blog

IA-utvalget

Samtidig med at kommuner i Norge rapporterer om et økende sykefravær og flere rådmenn oppgir dette som en av de største utfordringene som arbeidsgiver, har Røros kommune hatt motsatt trend med et synkende sykefravær de siste årene.

Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 2,33 prosentpoeng og det totale sykefraværet for Røros kommune i 2017 endte på 5,96%. Det gjennomsnittlige sykefraværet for kommunal sektor i 2016 var på hele 9,7%.

Omstillingsarbeid og gode samarbeidsprosesser har gitt resultater
Politisk og administrativ ledelse har vært tydelige på at Røros kommune skal ha økt fokus på sykefraværsarbeid. Som del av dette er det utviklet et godt samspill mellom partene i organisasjonen som er medvirkende årsak til et synkende sykefravær. En annen medvirkende årsak til den positive utviklingen i sykefraværet, er overgangen til en ny organisasjonsmodell – tonivåmodellen. Den nye organisasjonsstrukturen har ett ledernivå mindre. Dette minsker avstandene i organisasjonen; leder kommer tettere på medarbeiderne sine og rådmannen og hans stab kan enklere strukturere IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) i samhandling med lederne og andre ute på virksomhetene. I tillegg viser erfaring fra omstillingsprosesser i andre organisasjoner at sykefraværet kan gå ned i omstillingsperioden, forutsatt at medvirkningen har vært god.

Illustrasjonsfoto Hjemmebaserte tjenesterEn av virksomhetene som virkelig har fått resultater av systematisk arbeid med sykefravær er hjemmebaserte tjenester som har gått fra sykefravær på 10% til i overkant av 4%. Tett oppfølging fra avdelingsledere, sosiale sammenkomster og fokus på at arbeidsmiljø er et felles ansvar for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver har vært suksessfaktorer.

Lederutvikling og kompetanseheving
Røros kommune satser på kompetanseutvikling. I den nye organisasjonsstrukturen, ble det opprettet nye roller som virksomhetsledere. Virksomhetslederne har gjennomført et omfattende lederutviklingsprogram i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Lederskap as. Programmets første modul som var på to år ble fullført høsten 2017. Programmet som er finansiert med utviklingsmidler fra KS (kommunesektorens organisasjon), videreføres fra og med våren 2018 ved at virksomhetslederne går over i modul 2 mens avdelingslederne nå starter opp modul 1. Formålet med lederutviklingsprogrammet er å utvikle kompetente og trygge leder.

Eget IA-utvalg og seminarrekke med fokus på sykefravær
Første tertial 2017 gjennomførte vi også en seminarrekke med fem samlinger hvor temaet var sykefraværsoppfølging. Her deltok alle ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet ble startet av IA-utvalget (se bildet øverst i artikkelen) som består av representanter fra rådmannen inkl. virksomhetsledere, tillitsvalgte, hovedverneombud, NAV lokalt, NAV arbeidslivssenter og BHT (Bedriftshelsetjenesten as). IA-utvalget har en viktig rolle i systematiseringen av kommunens arbeid på dette området, blant annet med lederstøtte og kompetansehevende tiltak. Seminarrekken var en del av dette. NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten stod sammen med Røros kommune ansvarlig for det faglige innholdet. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på denne seminarrekken. Vi tror at lederutviklingsprogrammet og seminarrekken har skapt større trygghet i rollen som leder og bedre kvalitet på sykefraværsoppfølgingen i Røros kommune. Dette sammen med økt trygghet i rollen og bedre rolleforståelse for både verneombud og tillitsvalgte har medvirket til en bedre relasjon mellom partene i organisasjonen og dermed gitt økt følelse av trygghet også for medarbeidere.

Strategisk arbeid med tilhørighet og intern kommunikasjon
I 2017 ble både arbeidsgiverstrategien og kommunikasjonsstrategien ferdigstilt. Hele organisasjonen medvirket i arbeidet med disse to strategiene og det var prosesser med bred involvering fra medarbeidere og tillitsvalgte. Tiltakene i strategiene er spesielt fokusert mot å styrke intern kommunikasjon og tilhørighet til Røros kommune som organisasjon og som arbeidssted. At tiltak for bedret intern kommunikasjon og tilhørighet er forankret i strategier er spesielt viktig fordi å holde et lavt sykefravær er et kontinuerlig arbeid som krever langsiktighet og tett oppfølging. Vi har også tro på at systematisk arbeid og god ledelse er særlig viktige faktorer. I tillegg spiller arbeidsmiljøgruppene en viktig rolle.

Selv om vi har hatt en svært positiv utvikling i sykefraværet, er vi bevisst at vi fremdeles har noen utfordringer og at det ikke er en garanti for at fraværet holder seg lavt. Arbeidet med sykefravær er en kontinuerlig prosess som krever at vi forsetter arbeidet med å utvikle partsamarbeidet og organisasjonen. Et lavt sykefravær er ikke selve målet. Målet er et godt arbeidsmiljø og muligheten til å levere gode kommunale tjenester av høy kvalitet.

Logo_KSKommentar fra Kommunesektorens organisasjon (KS)
«Det er gledelig å registrere at Røros kommune har en så markant nedgang i sykefraværet. Kommunesektoren har over år hatt fravær på opp mot 10 prosent, og tendensen har vært økende. At en av ti er borte fra jobb hver dag er bekymringsfullt både i forhold til de det gjelder, økonomi og ikke minst kvaliteten i tjenestene som skal ytes overfor innbyggerne. KS har, sammen med partene i arbeidslivet, i flere år hatt fokus på sykefraværsarbeid. Det er forsket mye på hva som kan forårsake fravær, men fokuset nå er mer rettet mot forebygging og hva som fremmer nærvær. Etter hvert vet vi en god del om det, og det ser ut som Røros kommune har gjort gode grep her. Foruten rutiner og kunnskap om god sykefraværsoppfølging er lederutvikling sentralt. Mestringsorienterte ledere som legger vekt på tillitt, mestring og indre motivasjon hos sine ansatte er viktige faktorer for motivasjon, trivsel og et godt psykososialt arbeidsmiljø. Klarhet i roller og hva som forventes av den enkelte ansatte er også en viktig faktor.

Åse Aspås, Seniorrådgiver, KS Midt-Norge

Åse Aspås, Seniorrådgiver, KS Midt-Norge

At Røros kommune også framover vil utvikle organisasjonen og ha fokus på partsamarbeidet helt ut på den enkelte arbeidsplass, kan bidra til at sykefraværet holder seg lavt over tid. Et godt arbeidsmiljø der ansatte blir sett og føler at jobben de gjør blir verdsatt er grunnleggende behov vi alle har. KS tror at Røros kommune absolutt er på riktig veg her, og det blir spennende å følge med på utviklingen framover. Vi ønsker lykke til i det videre viktige arbeidet.»

X